Polityka prywatności

Polityka Prywatności wraz z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO.

Szanowni Państwo,
Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka Prywatności) przedsiębiorcy działającego pod firmą On
Demand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Alejach Jerozolimskich
93, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000627577, NIP 1132913755, REGON 364942148, kapitał zakładowy 80.200 zł (Usługodawca)
określa, w jaki sposób Usługodawca gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane klientów oraz
użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem pl.everli.com. Właścicielem serwisu
prowadzonego pod adresem pl.everli.com (Serwis) jest Usługodawca.

1. Administrator danych osobowych Klientów

W związku z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Usługodawca
informuje, że administratorem, czyli podmiotem, które decyduje o tym jak będą wykorzystywane
dane użytkowników Serwisu (Klient) jest, zgodnie z art. 13 RODO, ON DEMAND sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, z którym, można się skontaktować pod podanym
adresem e-mail kontakt@everli.com.

2. Jakie dane osobowe Klientów przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe wszystkich użytkowników Serwisu:
● cookies
● adres IP
● informacje o przeglądarce
● informacje o urządzeniu

Przetwarzamy następujące dodatkowe dane osobowe zarejestrowanych użytkowników Serwisu:
● adres e-mail
● imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców)
● numer telefonu
● adres
● hasło, wybierane dowolnie, przechowywane w postaci zaszyfrowanej,
niewidoczne w postaci zwykłego tekstu

Korzystanie z Serwisu i podanie przez Klienta powyższych danych osobowych jest dobrowolne.
Jednakże nie podanie w/w dodatkowych danych przez użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie
będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem (patrz treść
regulaminu dostępnego TUTAJ), w tym dokonanie zakupów i ich transport pod wskazany adres. Jeśli z
jakiegoś powodu nie mogą nam Państwo podać swoich danych osobowych, niestety nie będziemy
mogli zawrzeć z Państwem Umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z serwisu
Everli w wyżej opisany sposób.

3. Cel oraz czas przetwarzania danych osobowych Klientów

Państwa dane osobowe określone w punkcie 2 niniejszego dokumentu, będą przetwarzane w celu i w
terminie:
● marketingowym w związku z zawartością Serwisu po otrzymaniu stosownej zgody od Państwa
(art. 6 ust.1 lit.a RODO) do momentu odwołania zgody;
● wykonywania umowy zawartej z Usługodawcą, tak w zakresie usługi newsletter, usługi
dokonania zakupów i ich transportu jak i korzystania z Serwisu (art. 6 ust.1 lit.b RODO) do
momentu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy;
● obsługi Państwa reklamacji oraz zgłoszeń (art. 6 ust.1 lit.c RODO) w terminie 6 lat od końca
roku, w którym dokonano reklamacji/zgłoszenia;
● celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust.1 lit.c RODO) w terminie 5 lat od końca roku, w
którym powstał obowiązek podatkowy;
● dochodzenia roszczeń Usługodawcy oraz obrony przed Państwa roszczeniami (art. 6 ust.1 lit.f
RODO) w terminie, odpowiednio, 3 lat i 6 lat od końca roku, w którym umowa mogąca być
podstawą tych roszczeń wygasła lub uległa rozwiązaniu;
● marketingu własnych towarów i usług w zakresie innym niż ten, dla którego wyraziliście
Państwo bądź nie zgodę (art. 6 ust.1 lit.f RODO) w terminie do dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy łączącej państwa z Usługodawcą.

Usługodawca przetwarza Państwa dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu w
zakresie dochodzenia roszczeń Usługodawcy oraz obrony przed Państwa roszczeniami, a także
marketingu własnych towarów i usług w zakresie innym niż ten, dla którego wyraziliście Państwo bądź
nie zgodę. W zakresie marketingu chodzi o inny niż mailowy lub telefoniczny marketing usług i
towarów Usługodawcy (ulotki, reklamy w Serwisie).

4. Pliki cookies

Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki z informacją, które są zapisywane
przez serwer Usługodawcy na komputerze Klienta. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie
jakości usług oferowanych przez Serwis poprzez:
a. usprawnienie procesu wyboru i zamawiania produktów;
b. informowanie o preferencjach Klienta;
c. tworzenie statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z usług Serwisu.

Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe, jeśli w przeglądarce internetowej wyłączono opcję
zapisywania plików cookies. Wyłączenie powołanej opcji nie uniemożliwia korzystania z Serwisu,
może jednak spowodować pewne utrudnienia.

5. Komu przekazujemy dane osobowe Klientów

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji (w tym Bankom), które zawierają Państwo
na platformie Serwisu oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, osobom przez zatrudnionym, firmie hostingowej
obsługującej Naszą pocztę mailową, firmie pośredniczącej w wysyłaniu newsletterów i sms-ów,
podmiotom współpracującym z Nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych.

6. Przekazywanie Państwa danych do Państwa trzeciego

Państwa dane osobowe w zakresie opisanym w pkt 2 powyżej są przekazywane do Stanów
Zjednoczonych Ameryki (USA) lub Irlandii ze względu na używanie przez serwis Everli infrastruktury
technicznej dostarczonej przez firmę Google LLC.

Komisja Europejska stwierdziła w tym przypadku odpowiedni stopień ochrony Państwa danych na
terenie USA (Privacy Shield).

7. Bezpieczeństwo danych

Usługodawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej z Klientem umowy następuje przez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres poprzez wysłanie
specyfikacji wskazującej zamawiane produkty w wybranym przez Klienta sklepie.

W powyższy sposób treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania po uzyskaniu Państwa zgody). Profilowanie danych osobowych przez Usługodawcę
polega na przetwarzaniu Państwa danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny Państwa preferencji
zakupowych w konsekwencji, czego będą Państwo otrzymywać informacje o aktualnych promocjach i
rabatach.

8. Przechowywanie danych osobowych i prawa Klienta

Macie Państwo prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania
dokonanego przed cofnięciem). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez
Usługodawcę narusza przepisy prawa, w tym RODO, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W trakcie zamawiania produktów, do momentu ostatecznego potwierdzenia poprzez naciśnięcie
odpowiedniego przycisku, Klienci posiadający konto w Serwisie mają możliwość samodzielnego
korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-
mail do Usługodawcy na adres: kontakt@everli.com.

Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w
ramach udostępnionych opcji.

Klienci posiadający konto w Serwisie o zmianie niniejszej Polityki prywatności zostaną poinformowani
za pośrednictwem korespondencji e-mail.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego
w tym Kodeksu cywilnego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).