Polityka prywatności

wraz z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679).

 

Szanowni Państwo,

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka Prywatności) przedsiębiorcy działającego pod firmą Everli Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Alejach Jerozolimskich 93, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627577, NIP 1132913755, REGON 364942148, kapitał zakładowy 143.500 zł (Usługodawca) określa, w jaki sposób Usługodawca gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane klientów oraz użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem pl.everli.com. Właścicielem serwisu prowadzonego pod adresem pl.everli.com (Serwis) jest Usługodawca.

 

1. Administrator danych osobowych Klientów

W związku z art. 13 (RODO) Usługodawca informuje, że jest Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, które decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane użytkowników Serwisu (Klientów). Z Administratorem można się skontaktować pod podanym adresem e-mail kontakt@everli.com

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony danych – Agnieszkę Rzycką-Osiej, z którą skontaktować się można pod adresem privacy-pl@everli.com.

 

2. Jakie dane osobowe Klientów przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe wszystkich użytkowników Serwisu:

 • cookies
 • adres IP
 • informacje o przeglądarce
 • informacje o urządzeniu

 

Przetwarzamy następujące dodatkowe dane osobowe zarejestrowanych użytkowników Serwisu:

 • imię i nazwisko w przypadku konsumentów lub firma w przypadku przedsiębiorców
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres
 • hasło, wybierane dowolnie, przechowywane w postaci zaszyfrowanej, niewidoczne w postaci zwykłego tekstu

 

Korzystanie z Serwisu i podanie przez Klienta powyższych danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie ww. dodatkowych danych przez użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem (patrz treść Regulaminu dostępnego TUTAJ), w tym dokonanie zakupów i ich transportu pod wskazany adres. 

Jeśli z jakiegoś powodu nie mogą nam Państwo podać swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem Umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z serwisu Everli w wyżej opisany sposób.

 

3. Cel, podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych Klientów

Państwa dane osobowe określone w punkcie 2 niniejszego dokumentu, będą przetwarzane w celu i w terminie:
● wykonywania umowy zawartej z Usługodawcą, tak w zakresie usługi dokonania zakupów i ich transportu, jak i korzystania z Serwisu oraz usługi newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) do momentu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy;

 • obsługi reklamacji oraz zgłoszeń, na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w terminie 6 lat od końca roku, w którym dokonano reklamacji/zgłoszenia;
 • celów podatkowych i rachunkowych, na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w terminie 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń Usługodawcy oraz obrony przed Państwa roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w terminie 3 lat w stosunku do przedsiębiorców i 6 lat w stosunku do konsumentów od końca roku, w którym umowa mogąca być podstawą tych roszczeń wygasła lub uległa rozwiązaniu;
 • marketingowym, w tym dla celów profilowania pod kątem Państwa zainteresowań i preferencji, w związku z zawartością Serwisu po otrzymaniu stosownej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do momentu odwołania zgody;
 • marketingu własnych towarów i usług w zakresie innym niż ten, dla którego wyraziliście Państwo bądź nie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w terminie do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy łączącej Państwa z Usługodawcą.

 

Usługodawca przetwarza Państwa dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia roszczeń Usługodawcy oraz obrony przed Państwa roszczeniami, a także marketingu własnych towarów i usług w zakresie innym niż ten, dla którego wyraziliście Państwo bądź nie zgodę. W zakresie marketingu chodzi w szczególności o inny niż mailowy lub telefoniczny marketing usług i towarów Usługodawcy (ulotki, reklamy w Serwisie).

 

4. Pliki cookies

Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki z informacją, które są zapisywane przez serwer Usługodawcy na komputerze Klienta. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług oferowanych przez Serwis poprzez: 

 1. usprawnienie procesu wyboru i zamawiania produktów;
 2. informowanie o preferencjach Klienta;
 3. tworzenie statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z usług Serwisu.

 

Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe, jeśli w przeglądarce internetowej wyłączono opcję zapisywania plików cookies. Wyłączenie powołanej opcji nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

5. Komu przekazujemy dane osobowe Klientów (odbiorcy)

Dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierają Państwo na platformie Serwisu (w tym w stosownych sytuacjach naszym sklepom partnerskim) oraz podmiotom finansowym obsługującym transakcje elektroniczne, m.in. bankom) oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi IT, usługi archiwizacyjne, firmom hostingowym oraz serwerowniom, firmom pośredniczącym w wysyłaniu newsletterów i sms-ów i innym agencjom marketingowym, podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych.

 

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane osobowe w zakresie opisanym w pkt 2 powyżej są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub Irlandii ze względu na używanie przez serwis Everli infrastruktury technicznej dostarczonej przez firmę Google LLC. Komisja Europejska zatwierdziła korzystanie ze standardowych klauzul umownych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych podczas ich przesyłania poza EOG. W przypadku przekazywania danych do USA opieramy się na tych standardowych klauzulach umownych.

 

7. Bezpieczeństwo danych

Usługodawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej z Klientem umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres poprzez wysłanie specyfikacji wskazującej zamawiane produkty w wybranym przez Klienta sklepie. 

W powyższy sposób treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

8. Profilowanie 

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania po uzyskaniu Państwa zgody). Profilowanie danych osobowych przez Usługodawcę polega na przetwarzaniu danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny Państwa preferencji zakupowych, w konsekwencji czego będą Państwo otrzymywać informacje o aktualnych promocjach i rabatach dostosowanych do Państwa upodobań.

 

9. Prawa Klienta

Macie Państwo prawo do żądania od Usługodawcy:

 • prawa dostępu do danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
 • prawa do przenoszenia danych (w zakresie umowy oraz wyrażonej zgody w przypadku zautomatyzowanego przetwarzania), 
 • prawa wniesienia sprzeciwu (w zakresie uzasadnionego interesu Administratora), 
 • prawo do cofnięcia zgody (cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed cofnięciem). 

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę narusza przepisy prawa, w tym RODO, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aktualizacja danych:

W trakcie zamawiania produktów, do momentu ostatecznego potwierdzenia zakupu poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, Klienci posiadający konto w Serwisie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu na koncie Klienta. Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: kontakt@everli.com. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 

Klienci posiadający konto w Serwisie o zmianie niniejszej Polityki prywatności zostaną poinformowani za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO oraz polskich przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.