Polityka prywatności: kim jesteśmy i jakie są nasze gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: „RODO” lub „Rozporządzenie”).

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2023 r.

Everli S.p.A i Everli Poland Sp. z o.o zawsze zobowiązują się do ochrony i poszanowania Państwa prywatności.

W niniejszej Polityce Prywatności, udostępnionej zgodnie z art. 13 Rozporządzenia informujemy
o wszystkich informacjach dotyczących danych, które zbieramy i jak je przetwarzamy podczas przeglądania strony internetowej pl.everli.com (dalej: „Strona").

 

A) Kto jest administratorem danych osobowych?

Współadministratorami danych osobowych są:

- Everli S.p.A. z siedzibą w via Ludovico D'Aragona 11, 20132 - Mediolan, Włochy, P.IVA/C.F.
nr 04297730238, oraz numerem rejestracyjnym w "Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi" nr MI-2500449, która jest spółką holdingową i centralą Grupy Everli (dalej: „Everli IT");

- Everli Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001), ul. Krucza 50, NIP 1132913755 oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000627577, która jest polską spółką zarządzającą naszym serwisem w Polsce (dalej: „Everli PL”);

- i wspólnie określani jako "Współadministratorzy".

W odniesieniu do wspólnych procesów Everli IT i Everli PL, wspólnie określiły cele i środki przetwarzania danych osobowych, zawierając umowę o współadministrowaniu zgodnie z art. 26 RODO w dniu 10.01.2023 r. (dalej: „Umowa”).

Za pomocą Umowy Współadministratorzy określili, jak zorganizowane są zadania i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz kto spełnia jakie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. W szczególności określono, w jaki sposób można zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa - oraz Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą - w jaki sposób można wspólnie wypełniać obowiązki informacyjne wynikające z prawa ochrony danych osobowych oraz w jaki sposób można monitorować potencjalne incydenty związane z ochroną danych osobowych. Obejmuje to również zapewnienie wypełnienia obowiązków w zakresie sprawozdawczości i powiadamiania.

 

B) Inspektor ochrony danych (IOD)

Everli PL wyznaczyło inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”) zgodnie z art. 37 RODO. Funkcję tę pełni Agnieszka Rzycka-Osiej.

W każdej chwili można skontaktować się z IOD, aby uzyskać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, pod adresem:privacy-pl@everli.com.

Everli IT wyznaczyło IOD zgodnie z art. 37 RODO.

W każdej chwili można skontaktować się z IOD, aby uzyskać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pod tym adresem: privacy-it@everli.com

 

C) Jakie dane są przetwarzane?

W zależności od przypadku i celów, o których mowa w lit. D), Współadministratorzy przetwarzają następujące kategorie danych osobowych użytkowników Serwisu pod adresem pl.everli.com:

 • dane osobowe (np. imię, nazwisko, miejsce i data urodzenia, NIP);

 • dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu, e-mail);

 • dane związane z realizacją umowy (np. zakupione produkty i / lub usługi; reklamacje; prośby
  o pomoc);

 • dokument tożsamości (kopia dowodu osobistego lub paszportu);

 • dane dotyczące rozliczeń i płatności;

 • adres IP, informacje uzyskane dzięki zastosowaniu plików cookies i podobnych trackerów internetowych.

 

D) Jakie są cele przetwarzania danych?

Przeglądając Stronę, możesz uzyskać dostęp do platformy Everli i skorzystać z usług związanych ze sprzedażą produktów online i późniejszą dostawą do domu, a także być na bieżąco z działaniami rozwijanymi przez nasz serwis.

W związku z czynnościami, które możesz wykonywać za pośrednictwem Strony, Współadministratorzy zbierają Twoje dane osobowe.

Dokładniej, Everli PL, jako jeden z dwóch Współadministratorów, jest głównie odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia, w następujących celach:

 

1. Wypełnienia zobowiązań umownych związanych ze świadczeniem usługi

lub w celu umożliwienia nawigacji po Stronie, realizacji ogólnych warunków Strony, które zaakceptowali Państwo podczas rejestracji i/lub zakupu za pośrednictwem Strony oraz w celu realizacji Państwa żądań. Everli PL będzie wykorzystywało Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia wszelkich działań, przedumownych i umownych, niezbędnych do realizacji Państwa żądań oraz w celu wykonania umowy pomiędzy Państwem a Współadministratorami, umożliwiając Państwu korzystanie ze wszystkich usług udostępnianych za pośrednictwem Strony, związanych z czynnościami rejestracji na Stronie, wyborem, zakupem i dostawą do domu towarów i produktów, a także towarów i usług związanych z Serwisem, takich jak, przykładowo i nie tylko, przekazywanie Twoich danych osobowych do Szopera, w celu dostarczenia produktów pod wskazany adres oraz wysyłania komunikatów i ogłoszeń o usługach, takich jak: i) e-mail powitalny potwierdzający prawidłową rejestrację na Stronie; ii) instrukcje prawidłowego korzystania z usługi; iii) terminy umowne lub Państwa opcje umowne; iv) wystawianie faktur na Państwa koszt lub innych dokumentów księgowych w Państwa imieniu; v) niezbędne, abyś mógł być informowany o rabatach, promocjach na poszczególne produkty i/lub ofertach nierozerwalnie związanych
z korzystaniem z usługi; vi) związane z dostępnością nowych punktów sprzedaży i/lub informacji dotyczących nowych dostępnych produktów i związanych z nimi promocji; vii) w celu zapewnienia
Ci pomocy, o którą prosisz w naszym Biurze Obsługi Klienta i podobnych systemach obsługi klienta dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Podstawą prawną realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś jako użytkownik, oraz do wykonania środków przedumownych przyjętych na Twoje żądanie. Wykonanie umowy przez Everli PL nie byłoby możliwe bez wykorzystania Twoich danych osobowych.

Podanie danych osobowych, dla celów przetwarzania wskazanych powyżej, jest dobrowolne,
ale konieczne, gdyż bez podania danych nie będzie możliwe uzyskanie dostępu do Strony i korzystanie
z usług.

 

2. Wypełnienie obowiązków prawnych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega Everli PL (np. w sprawach podatkowych i księgowych, w celu informowania Państwa
w związku z ewentualnymi akcjami wycofywania zakupionych produktów) oraz w celu realizacji przepisów wydanych przez organy i jednostki kontrolne spółki.

Podstawę prawną tego celu przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub wynika z konieczności wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega administrator danych. Wypełnienie przez Everli PL obowiązków prawnych nie byłoby możliwe bez wykorzystania Państwa danych osobowych.

W związku z tym podanie danych osobowych w celach przetwarzania wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale konieczne, ponieważ bez podania danych nie będą Państwo mogli uzyskać dostępu do Strony i korzystać z usług.

 

3. Obrona praw administratora danych osobowych

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu obrony naszych praw na drodze sądowej
i pozasądowej w przypadku naruszeń umownych lub pozaumownych na szkodę Everli PL, na przykład w celu podjęcia wszelkich działań zmierzających do odzyskania salda, w przypadku gdyby stało się to konieczne z powodu braku zapłaty kwot przewidzianych w umowie w ustalonych terminach.

Podstawę prawną dla tego celu przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub wynika z konieczności ochrony uzasadnionego interesu administratora danych osobowych; ochrona tego uzasadnionego interesu nie byłaby możliwa bez wykorzystania Państwa danych osobowych.

Jako użytkownik masz prawo do wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie i bezpłatnie, wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie w celach, o których mowa w niniejszym ustępie, poprzez wysłanie wiadomości do Everli PL w sposób wskazany w literze I). W takim przypadku Everli PL powstrzyma się od dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do kontynuowania przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do oceny, wykonania lub obrony prawa
w sądzie.

 

4. Weryfikacja jakości usługi, szkolenia, rozpatrywanie skarg i zapobieganie oszustwom lub nadużyciom

Weryfikujemy skuteczność i jakość usługi poprzez nagrywanie rozmów pomiędzy Państwem, operatorem i Szoperami w celu prawidłowego dostarczenia produktów oraz prawidłowego zarządzania usługą, a także w celu zarządzania wszelkimi skargami i prosimy o przedstawienie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) w celu zapobiegania oszustwom lub nadużyciom wobec Współadministratorów lub osób trzecich.

W odniesieniu do tego konkretnego celu, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub wynika z konieczności ochrony uzasadnionych interesów administratora danych lub osób trzecich; ochrona takich uzasadnionych interesów nie byłaby możliwa bez wykorzystania danych osobowych użytkownika.

Jako użytkownik masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie i bezpłatnie, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, wysyłając wiadomość do Everli PL w sposób wskazany w lit. I). W takim przypadku Everli PL powstrzyma się od dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów do kontynuowania przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do oceny, wykonania lub obrony prawa
w sądzie.

Everli PL i Everli IT, jako współadministratorzy, w równym stopniu przetwarzają Państwa dane osobowe, na podstawie art. 6 Rozporządzenia, wyłącznie w następujących celach:

 

5. Informacje handlowe dotyczące produktów i/lub usług podobnych do zakupionych

Współadministratorzy będą mogli wysyłać Ci, wyłącznie za pośrednictwem podanego przez Ciebie adresu e-mail, promocje i oferty dotyczące produktów i usług, które mogą być dla Ciebie interesujące
i podobne do tych, które już zakupiłeś (tzw. Soft Spam). Uważamy zresztą, że otrzymywanie dogodnych ofert dotyczących produktów i usług, którymi wykazaliście Państwo zainteresowanie w przeszłości, może być dla Państwa interesujące, ponieważ z punktu widzenia potrzeb biznesowych Współadministratorów leży reklamowanie produktów podobnych do tych, które Państwo zakupiliście. Kontakty w tym celu będą odbywać się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym w każdym przypadku zostanie Państwu zagwarantowana możliwość podjęcia w dowolnym momencie decyzji
o nieotrzymywaniu takich komunikatów.

Podstawę prawną dla tego celu przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub wynika z konieczności ochrony uzasadnionego interesu administratora danych; ochrona tego uzasadnionego interesu nie byłaby możliwa bez wykorzystania Państwa danych osobowych.

Jako użytkownik masz prawo do wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie i bezpłatnie, wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie w celach, o których mowa w niniejszym ustępie, poprzez wysłanie komunikatu do jednego ze Współadministratorów w sposób wskazany w lit. I).

 

6. Działania marketingowe

Pod warunkiem uzyskania Twojej dobrowolnej, opcjonalnej i konkretnej zgody, niektóre z danych osobowych, które podałeś rejestrując się na Stronie (tj. imię, nazwisko, adres IP, adres, adres e-mail
i numer telefonu) mogą być przetwarzane przez Współadministratorów w celach marketingowych (wysyłanie materiałów reklamowych, sprzedaż bezpośrednia i komunikacja handlowa) lub aby Współadministratorzy mogli się z Tobą skontaktować za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonu (stacjonarnego i/lub komórkowego, ze zautomatyzowanymi systemami łączności telefonicznej z interwencją operatora i/lub bez niej) i/lub SMS i/lub powiadomienia push, aby zaproponować zakup produktów i/lub usług oferowanych przez samych Współadministratorów i/lub przez firmy trzecie, przedstawić oferty, promocje i możliwości handlowe oraz wysyłać okresowe komunikaty, a także w celu zaproszenia Cię do naszych inicjatyw i wydarzeń, przeprowadzenia badań rynku i ankiet zadowolenia klienta.

W przypadku braku zgody, możliwość korzystania z usługi i/lub Strony nie zostanie w żaden sposób naruszona, ani nie wystąpią żadne negatywne konsekwencje dla Państwa.

Podstawę prawną dla tych celów przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. jest ona udzielana na podstawie Państwa zgody, która zostanie specjalnie zebrana.

Jeśli zdecydują się Państwo nie udzielać zgody, nie będzie prowadzone żadne przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z tym celem. W przypadku zgody, mogą Państwo w każdej chwili ją odwołać, składając wniosek do jednego ze Współadministratorów w sposób wskazany w lit. I).

Mogą Państwo również w prosty sposób sprzeciwić się dalszemu przesyłaniu komunikatów promocyjnych drogą elektroniczną również poprzez kliknięcie odpowiedniego linku do wycofania zgody, który jest obecny w każdym e-mailu promocyjnym.

Informujemy, że po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu wobec wysyłania komunikatów promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej możliwe jest, że z przyczyn technicznych i operacyjnych
(np. tworzenie list kontaktowych już zakończone na krótko przed otrzymaniem przez Współadministratorów wniosku o sprzeciw) nadal będą Państwo otrzymywać pewne dodatkowe wiadomości promocyjne. Jeżeli po upływie 24 godzin od skorzystania z prawa do sprzeciwu nadal otrzymują Państwo wiadomości promocyjne, prosimy o zgłoszenie problemu jednemu ze Współadministratorów, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w literze I).

 

7. Profilowanie

Pod warunkiem uzyskania Państwa dobrowolnej, opcjonalnej i konkretnej zgody, Współadministratorzy będą mogli przetwarzać Państwa dane osobowe i historię zakupów (wyrażoną również poprzez Państwa aktywność przeglądania stron internetowych, zebraną za pomocą analitycznych lub profilujących plików cookies, pod warunkiem uzyskania zgody wyrażonej za pośrednictwem naszego banera plików cookies) w celu analizowania Państwa danych i poznania Państwa preferencji i przyzwyczajeń,
aby w konsekwencji zaoferować Państwu spersonalizowane oferty, poprzez bezpośrednią komunikację marketingową (e-mail, SMS i/lub powiadomienia push) produktów i usług zgodnych z Państwa gustami i potrzebami.

W przypadku braku zgody, możliwość korzystania z usługi i/lub Strony nie zostanie w żaden sposób naruszona, ani nie wystąpią żadne negatywne konsekwencje dla Państwa.

Podstawę prawną dla tych celów przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. jest ona udzielana na podstawie Państwa zgody, która zostanie specjalnie zebrana.

Jeśli zdecydują się Państwo nie udzielić zgody, nie będzie prowadzone żadne przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z tym celem. W przypadku zgody można ją w każdej chwili odwołać, składając wniosek do jednego ze Współadministratorów w sposób wskazany w literze I).

 

8. Przekazywanie danych partnerom

Pod warunkiem Twojej dobrowolnej, opcjonalnej i konkretnej zgody, Współadministratorzy będą mogli przekazywać Twoje dane (tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, zawartość koszyka, zwyczaje konsumpcyjne) następującym kategoriom firm zewnętrznych: (i) supermarketom, (ii) firmom działającym w sektorze spożywczym oraz (iii) firmom działającym w sektorze GDO i/firmom produkującym i/lub dystrybuującym dobra konsumpcyjne (dalej: „Partnerzy"). Partnerzy, jako niezależni administratorzy danych, będą przetwarzać Twoje dane osobowe dla własnych celów marketingowych (analiza rynku, badanie satysfakcji klientów, sprzedaż bezpośrednia, przesyłanie materiałów reklamowych oraz komunikacja handlowa), a także będą mogli kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu (stacjonarny i/lub komórkowy, ze zautomatyzowanymi systemami łączności telefonicznej z i/lub bez interwencji operatora) i/lub SMS i/lub MMS, aby zaproponować zakup produktów i/lub usług oferowanych przez te same kategorie firm zewnętrznych i/lub przez inne firmy oraz przedstawić użytkownikowi oferty, promocje i możliwości handlowe.
Po dokonaniu sprzedaży, obowiązkiem Partnera będzie dostarczenie użytkownikowi wszystkich informacji wymaganych przez art. 14 Rozporządzenia. Dlatego wszelkie prośby o nieotrzymywanie dalszych informacji handlowych od Partnerów należy kierować bezpośrednio do nich.

W przypadku braku zgody, możliwość korzystania z serwisu i/lub Strony nie zostanie w żaden sposób naruszona, nie wystąpią też żadne negatywne konsekwencje dla Państwa.

Podstawę prawną dla tych celów przetwarzania stanowi art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, tj. jest ona udzielana na podstawie Państwa zgody, która zostanie specjalnie zebrana.

Jeśli zdecydują się Państwo nie udzielać zgody, nie będzie prowadzone żadne przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z tym celem. W przypadku zgody można ją w każdej chwili odwołać, składając wniosek do jednego ze Współadministratorów w sposób wskazany w lit. I).

 

9. Udział w działaniach badawczych

Pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej, opcjonalnej i konkretnej zgody, która będzie wymagana konkretnym żądaniem (np. poprzez checkbox /pop-up), Współadministratorzy będą mogli przetwarzać Twoje dane osobowe (a w szczególności: imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres IP) w celu umożliwienia Ci udziału w zorganizowanych działaniach badawczych, mających na celu udoskonalenie oferowanej usługi, które w niektórych przypadkach i na podstawie zgody wyrażonej przez Ciebie podczas rejestracji do tych działań, mogą obejmować również przetwarzanie danych takich jak Twój wizerunek i głos.

W przypadku braku zgody, możliwość korzystania z usługi i/lub Strony nie zostanie w żaden sposób naruszona, ani nie wystąpią żadne negatywne konsekwencje dla Ciebie.

Podstawę prawną dla tych celów przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. jest ona udzielana na podstawie Państwa zgody, która zostanie specjalnie zebrana.

Jeśli zdecydują się Państwo nie udzielić zgody, nie będzie prowadzone żadne przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z tym celem. W przypadku wyrażenia zgody, możesz ją w każdej chwili odwołać poprzez odznaczenie opcji „Komunikacje i zaproszenia do udziału w badaniach Everli” w sekcji "Moje preferencje dostawania komunikacji" w Twoim Profilu lub poprzez skierowanie wniosku do Współadministratorów w sposób wskazany w lit. I).

 

10. Raportowanie za pomocą danych zanonimizowanych

Będziemy anonimizować Państwa dane osobowe w celu wykorzystania ich, w sposób zagregowany, do raportowania działalności handlowej Współadministratorów. Raporty te są wykorzystywane w interesie Współadministratorów do ulepszania swoich produktów, usług i wdrażania bardziej efektywnego zarządzania swoją pracą, a także do dzielenia się informacjami statystycznymi i analizami handlowymi ze swoimi partnerami; raporty te nie zawierają w żaden sposób danych osobowych, a jedynie odpowiednio zanonimizowane dane, które nie pozwalają już, nawet pośrednio, na identyfikację zainteresowanego.

Podstawę prawną tego celu przetwarzania (przetwarzanie danych w celu ich anonimizacji) stanowi
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub podana jest przez konieczność ochrony uzasadnionego interesu Współadministratorów; ochrona tego uzasadnionego interesu nie byłaby możliwa bez wykorzystania Państwa danych osobowych, odpowiednio zanonimizowanych.

Jako użytkownik masz prawo sprzeciwić się, w dowolnym momencie i bezpłatnie, przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie w celach, o których mowa w niniejszym ustępie, poprzez wysłanie komunikatu do jednego ze Współadministratorów w sposób wskazany w lit. I).

 

11. Poprawa Twoich doświadczeń zakupowych oraz przeglądania i wyszukiwania produktów

Współadministratorzy będą mogli wykorzystać historię zakupów i wyszukiwania produktów użytkownika w celu zasilenia algorytmu funkcjonowania Strony, który pozwala na dynamiczne dostosowanie stron
i wyszukiwarki produktów do historii zakupów każdego użytkownika i użytkowników o podobnych zachowaniach, aby umożliwić użytkownikowi łatwiejsze znalezienie produktów i kombinacji produktów, które zazwyczaj kupuje (lub które zazwyczaj kupują użytkownicy podobni do niego), pomóc mu
w wyszukiwaniu innych produktów za pomocą odpowiednich słów kluczowych i wspierać go w łączeniu różnych produktów. Uważamy zresztą, że skorzystanie z ułatwionego i zoptymalizowanego doświadczenia zakupowego może być dla Państwa interesujące, ponieważ w interesie Współadministratorów leży zasilanie algorytmu, który umożliwia prawidłowe funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie oferowanej usługi. Dane zebrane w tym celu pochodzą wyłącznie z naszej wewnętrznej bazy danych, nie będą ujawniane osobom trzecim i/lub rozpowszechniane, a w każdym przypadku zagwarantowana zostanie Państwu możliwość sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie. W każdym przypadku będziesz w stanie przeglądać i kupować wszystkie produkty dostępne na stronie, a to traktowanie będzie miało wpływ tylko na kolejność prezentacji produktów i sugestie dotyczące kombinacji i/lub słów kluczowych, pozostawiając Ci swobodę wyboru zakupu, który wolisz.

Podstawą prawną dla tego celu przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub jest podana przez potrzebę ochrony uzasadnionego interesu administratora danych osobowych; ochrona tego uzasadnionego interesu nie byłaby możliwa bez wykorzystania Twoich danych osobowych.

Jako użytkownik masz prawo do wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie i bezpłatnie, wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie w celach, o których mowa w niniejszym ustępie, poprzez wysłanie komunikatu do jednego ze Współadministratorów w sposób wskazany w punkcie I).

 

E) Komu przekazywane są dane?

W granicach celów, o których mowa w lit. D), Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom podmiotów wyznaczonych, w razie potrzeby, jako podmioty przetwarzające dane na podstawie art. 28 RODO:

 • dostawcy usług w zakresie zarządzania systemami informatycznymi i Stroną;

 • dostawcy usług prawnych, księgowych i doradztwa podatkowego;

 • firma, którą Współadministratorzy wykorzystują do świadczenia Usługi;

 • banki i inne instytucje finansowe w celu zarządzania płatnościami;

 • urzędy i organy nadzoru i kontroli, a także ogólnie podmioty publiczne lub prywatne pełniące funkcje publiczne;

 • supermarkety partnerskie, które zawarły umowę o świadczenie usługi „Platfor as a Service” oraz osoby przez nie upoważnione do czynności przetwarzania niezbędnych do świadczenia usługi.

O pełną i aktualną listę podmiotów, którym mogą być przekazywane Twoje dane osobowe, możesz zwrócić się do Współadministratorów pod adresami wskazanymi w podpunkcie I) lub kontaktując się
z IOD pod adresami wskazanymi w podpunktach B) i I).

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane, w granicach ich kompetencji, pracownikom Współadministratorów, pracownikom oddelegowanym lub wynajętym oraz współpracownikom (w tym Szoperom), którzy będą pełnić rolę osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO.

Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane osobom trzecim niewskazanym w niniejszej Polityce Prywatności i/lub innym Użytkownikom Serwisu.

 

F) Czy dane są przekazywane również za granicę (tj. poza Unię Europejską)?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług w zakresie funkcjonalności Serwisu mającym siedzibę w państwie nienależącym do Unii Europejskiej.

Przekazanie nastąpi z zachowaniem gwarancji przewidzianych przez obowiązujące prawo na podstawie decyzji o stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO lub przyjęcia i podpisania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję UE w ramach regulacji stosunków między Współadministratorami a zaangażowanymi dostawcami.

Poprzez wniosek, o którym mowa w lit. I) lub B), otrzymają Państwo więcej informacji na temat przekazywania Państwa danych osobowych.

 

G) Jakie są metody przetwarzania danych?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z zasadą prawidłowości, legalności i wszystkimi zasadami określonymi w art. 5 RODO, z pomocą i bez pomocy narzędzi elektronicznych, ściśle związaną z celami przetwarzania i w każdym przypadku w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności danych.

Działania związane z analizą Twoich gustów i preferencji, które, pod warunkiem Twojej zgody, mogą być prowadzone w celach profilowania, zawsze będą wiązały się z interwencją człowieka i nigdy nie będą odbywały się wyłącznie przy użyciu metod zautomatyzowanych.

Bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych zostaną zagwarantowane poprzez przyjęcie odpowiednich środków zapobiegających m.in. ujawnieniu, nieuprawnionemu dostępowi, zmianie
i utracie przetwarzanych danych.

 

H) Jaki jest okres przechowywania danych?

Twoje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do zaspokojenia Twojego żądania związanego z Usługą, do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegają Współadministratorzy, a w każdym razie przez czas ściśle niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane zgodnie z literą D) powyżej, jak również w poniższej tabeli zbiorczej:

 

Cel przetwarzania danych

Cele przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy i świadczenie Usługi - D.1

- rejestracja konta;

- wysłanie zamówienia i zakupu;

- rozliczenia i płatności

- dane osobowe;

- adres dostawy;

- dane kontaktowe;

- dane dotyczące umowy i dokonanych zakupów;

- informacje dotyczące płatności i rozliczeń

Okres odpowiadający wykonaniu umowy pomiędzy Administratorem danych Właściciela a Użytkownikiem, a następnie przez okres, który prawo wskazuje dla przedawnienia praw (maksymalnie 6 lat).

Przekazanie danych Szoperowi w celu realizacji dostawy

- dane osobowe;

- adres dostawy;

- dane kontaktowe;

- dane dotyczące umowy i dokonanych zakupów;

Administrator danych osobowych udostępni dane osobowe Użytkownika Szoperowi jedynie na okres ściśle niezbędny do prawidłowego dostarczenia zakupionych produktów.

Wysyłanie komunikacji systemowej (D.1)

- dane osobowe;

- dane kontaktowe;

Komunikaty te mogą być wysyłane przez Administratora danych osobowych do Użytkownika w okresie korzystania przez niego z Serwisu i są formułowane w wyniku działań Użytkownika (np. po rejestracji Użytkownik otrzyma powitalną wiadomość e-mail).

Wypełnienie obowiązków prawnych - D.2

-Aktualizacja i weryfikacja zapisów księgowych;

-Wysyłanie komunikatów

-Informacje kontaktowe;

-dane dotyczące dokonanych zakupów;

- informacje dotyczące rozliczeń;

Okres odpowiadający wykonaniu umowy pomiędzy Administratorem danych osobowych a Użytkownikiem lub wynikający z przepisów prawa (np. z przepisów podatkowych lub księgowych.

Obrona praw Administratora danych osobowych - D.3

Przygotowanie i przesłanie dokumentacji niezbędnej do sądowej lub pozasądowej obrony praw administratora danych osobowych.

- dane osobowe;

- dane kontaktowe;

-dane związane z umową i dokonanymi zakupami;

- informacje dotyczące płatności i rozliczeń;

- treść połączenia (np. skargi i prośby o pomoc);

-dokument identyfikacyjny (kopia dowodu osobistego lub paszportu);

Okres przedawnienia praw i ewentualnych roszczeń (maksymalnie 6 lat).

Weryfikacja jakości usług, szkolenia, zarządzanie skargami i zapobieganie oszustwom lub nadużyciom - D.4

Nagrywanie rozmów

- dane kontaktowe;

- treść rozmów (np. skargi i prośby o pomoc)

3 miesiące

Zapobieganie oszustwom lub nadużyciom

- dane kontaktowe

- dokument tożsamości (kopia dowodu osobistego lub paszportu)

1 miesiąc

Informacje handlowe dotyczące produktów i/lub usług podobnych do zakupionych - D.5

Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej

-Dane kontaktowe (tylko adres e-mail);

Przez cały okres korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub, jeśli nastąpi to wcześniej, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec otrzymywania takich komunikatów.

Działania marketingowe - D.6

Komunikacja promocyjna poprzez:

- e-mail;

- telefon;

- SMS;

- Dane osobowe;

- Dane kontaktowe;

Przez okres odpowiadający zgodzie wyrażonej przez użytkownika (tak długo jak Użytkownik utrzymuje swoje konto). Przetwarzanie ustanie w przypadku odwołania wyrażonej zgody lub w przypadku, gdy użytkownik zażąda usunięcia swojego konta.

Profilowanie - D.7

Spersonalizowana komunikacja poprzez:

- e-mail;

- powiadomienia „push”;

- SMS

-Dane dotyczące dokonanych zakupów;

- Dane osobowe;

- Dane kontaktowe

-Dane nawigacyjne (zbierane za uprzednią zgodą poprzez baner plików cookies obecny na Stronie)

Przez okres odpowiadający zgodzie wyrażonej przez użytkownika (tak długo jak użytkownik utrzymuje swoje konto). Przetwarzanie ustanie w przypadku odwołania wyrażonej zgody lub w przypadku, gdy użytkownik zażąda usunięcia swojego konta.

Przekazywanie danych partnerom Administratora danych osobowych w celach marketingowych - D.8

Gromadzenie, organizacja i przekazywanie danych osobowych.

- Dane osobowe;

- Dane kontaktowe;

-Dane dotyczące dokonanych zakupów;

Przez okres odpowiadający zgodzie wyrażonej przez użytkownika (tak długo jak użytkownik utrzymuje swoje konto). Przetwarzanie ustanie w przypadku odwołania wyrażonej zgody lub w przypadku, gdy użytkownik zażąda usunięcia swojego konta.

Udział w pracach badawczych - D.9

Sporządzanie kwestionariuszy i udział w inicjatywach internetowych promowanych przez Współadministratorów.

- Dane osobowe;

- Dane kontaktowe;

- Adres IP;

- wizerunek;

- nagranie głosowe;

Przez okres odpowiadający udzielonej przez użytkownika zgodzie (tak długo, jak użytkownik zachowuje swoje konto). Przetwarzanie ustanie w przypadku odwołania wyrażonej zgody lub w przypadku, gdy użytkownik zażąda usunięcia swojego konta.

Raportowanie za pomocą danych zanonimizowanych - D.10

Przetwarzanie danych w celu ich anonimizacji.

- imię

- wiek

- miejsce zamieszkania

(wraz z raportami można zapoznać się z danymi konta)

Maksymalnie do jednego roku od zebrania danych.

Poprawa komfortu zakupów oraz przeglądania i wyszukiwania produktów - D.11

Przetwarzanie danych za pomocą technologii umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie platformy Everli.

- historia zakupów;

-historia wyszukiwania;

2 lata (następnie będziemy pracować w tym celu tylko na zagregowanych i zanonimizowanych danych).

 

Informujemy, że w przypadku odwołania udzielonej zgody, a w każdym razie po upływie wyżej wymienionych terminów, usuniemy lub zanonimizujemy z naszego archiwum wszystkie informacje odnoszące się do Państwa.

 

I) Jakie masz prawa?

Masz prawo uzyskać od Współadministratorów wskazanie (i) pochodzenia danych osobowych; (ii) celów i metod przetwarzania; (iii) informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu, (iv) tożsamości Współadministratorów danych osobowych i podmiotów przetwarzających; (v) podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się o nich dowiedzieć jako podmiot przetwarzający lub podwykonawca. W szczególności masz prawo do uzyskania:

 • dostępu, aktualizacji, sprostowania lub integracji danych;

 • usunięcia, zanonimizowania lub ograniczenia przetwarzania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone;

 • zaświadczenie, że operacje, o których mowa w lit. A) i B) zostały podane do wiadomości, także co do ich treści, tym podmiotom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, gdy spełnienie tego wymogu okaże się niemożliwe lub wymaga użycia środków, które są wyraźnie nieproporcjonalne do chronionego prawa.

Jak również:

 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody;

 • (jeśli dotyczy) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania wszystkich dotyczących Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenie automatyczne). Informujemy, że w odniesieniu do udziału w działalności badawczej opisanej w lit. D, dostarczenie danych osobowych (na przykład nagrań głosowych, nagrań wideo) może potrwać kilka dni dłużej niż w przypadku innych gromadzonych przez nas danych osobowych, bez uszczerbku dla wypełnienia obowiązku zgodnie z prawem. Czasy te wynikają
  z przyczyn technicznych, ponieważ dane osobowe wykorzystywane do testów, ze względu na ich charakter, podlegają bardziej rygorystycznym środkom bezpieczeństwa niż pozostałe, które wymagają większej liczby kroków w celu ekstrakcji i udostępnienia;

 • prawo do sprzeciwu:

 • w całości lub w części, z uzasadnionych powodów, na przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, nawet jeśli są one istotne dla celu ich gromadzenia;

 • w całości lub w części, na przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynku lub komunikacji handlowej;

 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, na przetwarzanie danych prowadzone w tym celu, w tym profilowanie w zakresie,
  w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Użytkownik może skorzystać z praw, o których mowa w art. od 15 do 22 RODO, poprzez kontakt na dane wskazane poniżej (lub w przypadku korzystania z prawa do usunięcia lub pobrania swoich danych osobowych, również poprzez dostęp do sekcji „Moje dane” w ramach ustawień zarządzania swoim profilem na Stronie).

W szczególności, wyłącznie dla celów przetwarzania związanych z usługami określonymi
w lit. D) ust. 1-4, możecie Państwo przekazać swoje żądanie do Everli Poland Sp. z o.o.

 • pisząc list za potwierdzeniem odbioru na adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

 • kontaktując się z IOD: privacy-pl@everli.com

 

W celu wysyłania informacji handlowych, działań marketingowych, działań profilujących, przekazywania danych partnerom Współadministratorów, udziału w działaniach badawczych, tworzenia raportów
z wykorzystaniem danych zanonimizowanych oraz poprawy doświadczenia zakupowego, przeglądania produktów i wyszukiwania, prosimy o kontakt z Everli PL lub drugim Współadministratorem – Everli IT:

 • pisząc list za potwierdzeniem odbioru na adres: via Ludovico D'Aragona 11, 20132 - Mediolan, Włochy;

 • kontaktując się z IOD: Shibumi S.r.l., w osobie Lapo Curini Galletti privacy-it@everli.com

Obaj Współadministratorzy są zobowiązani do zapewnienia Państwu możliwości korzystania z praw gwarantowanych określonych w artykułach 15-22 Rozporządzenia. Jednakże każda ze stron jest odpowiedzialna za zajęcie się żądaniami osób, których dane dotyczą, zamieszkujących
w tym samym kraju, w którym działa taki administrator danych osobowych. W takim przypadku Współadministrator, który otrzymał wniosek, będzie zobowiązany do jego realizacji, w razie potrzeby dostosowując się do drugiego Współadministratora.

Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie najpóźniej w ciągu miesiąca od skorzystania z prawa, przekażemy Państwu wszystkie żądane informacje i/lub powiadomimy Państwa o działaniach podjętych w celu spełnienia Państwa żądania.

Wyłącznie w przypadku wyraźnie nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań, również z powodu ich powtarzalności, Everli PL może obciążyć Państwa rozsądną opłatą lub odmówić spełnienia żądania.

Na koniec informujemy, że w przypadku skorzystania z jednego z wyżej wymienionych praw, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.

Ponieważ, jak poinformowano na początku tego ustępu, niektóre prawa mogą być również wykonywane poprzez procedury zautomatyzowane, dzielimy się kilkoma przydatnymi instrukcjami, aby postępować samodzielnie:

1) Usunięcie konta

W tym celu, Everli przygotowało specjalną sekcję w ramach Twojego Profilu lub dostępną pod następującym linkiem: https://pl.everli.com/s#/profile/manage-data.

Poniżej, podsumowaliśmy cały proces, aby sfinalizować usunięcie konta. Zwracamy uwagę, że jeśli już się zalogowałeś i kliknąłeś w powyższy link (https://pl.everli.com/s#/profile/manage-data) to zaczniesz bezpośrednio od punktu 4) procedury:

 1. Zaloguj się do Everli używając swoich danych uwierzytelniających;

 2. Kliknij na "Profil" w prawym górnym rogu;

 3. Otworzy się rozwijane menu: kliknij na "Dane osobowe";

 4. W sekcji "Zarządzaj profilem" w obszarze "Moje dane",

 5. W tym momencie będziesz miał dwie opcje:

  1. aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, w sekcji „Pobierz swoje dane osobowe" można kliknąć na link „Wyślij prośbę o pobranie kopii swoich danych osobowych". Otworzy się kolejna strona, na której można potwierdzić żądanie poprzez naciśnięcie przycisku "Złóż wniosek";

  2. aby skorzystać z prawa do usunięcia, w sekcji "Usuń kontro" można kliknąć na link „Wyślij prośbę o usunięcie konta". Otworzy się kolejna strona, na której możliwe jest potwierdzenie wniosku poprzez naciśnięcie przycisku "Złóż wniosek".

Jeżeli po otrzymaniu tej wiadomości, otrzymujesz kolejne wiadomości i/lub Twój profil jest nadal aktywny, prosimy o powiadomienie nas, aby Everli mogło niezwłocznie interweniować w celu rozwiązania wszelkich problemów technicznych.

2) Wycofanie zgody na otrzymywanie komunikatów promocyjnych

Aby wycofać swoją zgodę na otrzymywanie komunikatów promocyjnych od Everli, przy zachowaniu aktywności konta, możesz skorzystać z jednego z poniższych rozwiązań:

 1. Poprzez jeden z otrzymanych wiadomości e-mail

Na dole wiadomości e-mail z naszym newsletterem, znajdziesz wiadomość "Mam nadzieję, że byłeś zadowolony z otrzymania tego e-maila, w przeciwnym razie możesz zrezygnować z subskrypcji zmieniając swoje preferencje poprzez stronę swojego profilu".

Klikając na "poprzez stronę swojego profilu", zostaniesz przekierowany na następujący link: https://pl.everli.com/s#/profile/settings, z którego możesz przejść przez kroki opisane w poniższym punkcie ii)

ii) Z Profilu (zarówno z aplikacji mobilnej i strony internetowej)

Zwracamy uwagę, że jeśli już się zalogowałeś i kliknąłeś w link powyżej (https://pl.everli.com/s#/profile/settings) to zaczniesz bezpośrednio od punktu 4) procedury:

 1. Zaloguj się do Everli używając swoich danych uwierzytelniających;

 2. Kliknij na słowo "Profil" w prawym górnym rogu;

 3. Otworzy się rozwijane menu: kliknij na "Dane osobowe";

 4. W sekcji "Zarządzaj profilem" kliknij "Moje preferencje dostawania komunikacji".

 5. Odznacz, którego rodzaju komunikacji nie chcesz już otrzymywać, a następnie kliknij "Zapisz".

 

J) Z kim można się skontaktować, aby złożyć reklamację?

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w państwie członkowskim, w którym masz stałe miejsce pobytu, pracujesz lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia.

Ponieważ niniejsza strona internetowa jest skierowana głównie do polskiego odbiorcy, informujemy, że polskim organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie
(00-193) przy ul. Stawki 2 (https://uodo.gov.pl).

 

K) Rejestracja poprzez „Facebook” i „Apple”.

Jeśli Użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, może zarejestrować się w Serwisie korzystając z opcji "Kontynuuj z kontem Facebook". Dane, które Facebook może nam przekazać to: imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail, pod którym Użytkownik może się kontaktować z Facebookiem (z adresem "rzeczywistym" lub adresem w domenie proxymail.facebook.com), adres i data urodzenia.

Dane te wykorzystamy w celu ułatwienia procesu rejestracji poprzez wstępne wypełnienie
pól w formularzu rejestracyjnym. Następnie będziesz mógł uzyskać dostęp do Strony Everli używając poświadczeń, których używasz do logowania się do Facebooka.

Więcej informacji znajdziesz pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.

Jeżeli posiadasz konto Apple, możesz zarejestrować się na Stronie używając opcji "Kontynuuj z kontem Apple". Dane, które Apple może nam przekazać to: imię, nazwisko, adres e-mail związany z kontem Apple oraz token identyfikacyjny Użytkownika.

Dane te wykorzystamy w celu ułatwienia procesu rejestracji poprzez wstępne wypełnienie pól
w formularzu rejestracyjnym. Następnie będziesz mógł zalogować się na Stronie Everli używając danych uwierzytelniających, których używasz do logowania się do swojego konta Apple.

Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem:

https://www.apple.com/legal/privacy/data/pl/sign-in-with-apple/.

 

K) Aktualizacja

Biorąc pod uwagę wszelkie aktualizacje przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, możemy w każdej chwili modyfikować i/lub aktualizować niniejszą Politykę Prywatności.

O wprowadzonych zmianach, o ile będą miały miejsce, zostaniesz poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail i w każdym przypadku zmiany będą wiążące od momentu ich przekazania lub od momentu opublikowania zmienionej Polityki Prywatności na Stronie.

Aby zawsze być poinformowanym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe, wystarczy wejść do sekcji „Polityka prywatności” na Stronie.