Regulamin serwisu internetowego „pl.everli.com”

Artykuł I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://pl.everli.com/ lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu. 
 4. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Serwisie.
 5. Konto – część Serwisu wydzielona dla danego Użytkownika; jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto, chyba że Administrator Serwisu wyrazi zgodę na kolejne.
 6. Administrator Serwisu lub Everli – Everli Poland Sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000627577, NIP: 1132913755, REGON: 364942148, kapitał zakładowy 143 500 zł. 
 7. Umowa na korzystanie z Serwisu – umowa zawierana z Użytkownikiem, który dokonał w Serwisie rejestracji Użytkownika, obejmująca korzystanie z Konta. 
 8. Umowa na Newsletter – umowa zawierana z Użytkownikiem, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 9. Usługa Serwisu – usługa świadczona przez Administratora Serwisu za pośrednictwem Serwisu, polegająca na zawarciu w imieniu i na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika Umowy Sprzedaży Towaru we wskazanym Sklepie i dostawy tego Towaru, lub przygotowania Towaru do odbioru osobistego. 
 10. Umowa na Usługę Serwisu – umowa zawierana z Zarejestrowanym Użytkownikiem, której przedmiotem jest wykonanie Usługi Serwisu. 
 11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zawarta w sklepie stacjonarnym, pomiędzy właścicielem Sklepu a Zarejestrowanym Użytkownikiem, w imieniu i na rzecz którego działa Administrator Serwisu; Administrator Serwisu nie jest dostawcą Towarów zakupionych na podstawie Umowy Sprzedaży, a wyłącznie pełnomocnikiem Zarejestrowanego Użytkownika przy jej wykonaniu; Administrator Serwisu nie sprzedaje Towarów za pośrednictwem Serwisu.
 12. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Serwisie, która może zostać nabyta stacjonarnie przez Administratora Serwisu, w imieniu i na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika, we wskazanym przez Użytkownika Sklepie. 
 13. Sklep - obiekt handlowy przeznaczony do detalicznej sprzedaży towarów, którego asortyment przedstawiony jest w Serwisie. 
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Zarejestrowanego Użytkownika określające rodzaj i ilość Towarów, które w imieniu i na rzecz Użytkownika ma nabyć w Sklepie Administrator Serwisu. 
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 16. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 17. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku. 
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Artykuł II. Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Serwis prowadzony jest przez Administratora Serwisu.
 3. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zawierania Umów na Usługę Serwisu.
 4. Regulamin określa w szczególności: 
  1. minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu – Artykuł II,
  2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta – Artykuł III,
  3. zasady zawierania Umów na Usługę Serwisu i ich realizacji – Artykuł IV,
  4. podstawowe funkcjonalności Serwisu – Artykuł IV,
  5. zasady odstąpienia od Umowy na Usługę Serwisu – Artykuł V,
  6. tryb postępowania reklamacyjnego – Artykuł VI,
  7. zasady polityki ochrony danych osobowych – Artykuł VII, 
  8. zasady zmiany Regulaminu – Artykuł VIII.
 5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące: 
  1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu
  2. dostęp do poczty elektronicznej
  3. przeglądarka internetowa (z włączoną obsługą JavaScript i cookies):
   - Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej,
   - Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej,
   - Opera w wersji 38 lub nowszej,
   - Microsoft Edge,
   - Safari w wersji 11 lub nowszej.
 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj: https://pl.everli.com/pl/regulamin i wydrukować.
 7. Everli przyjmuje i realizuje Zamówienia z ograniczeniem do obszarów wskazanych w treści Serwisu. Aktualny wykaz obszarów, na których realizowane są Zamówienia, dostępny jest tutaj. Everli może w każdym czasie zmienić wykaz obszarów, na których realizowane są Zamówienia, co nie stanowi zmiany Regulaminu. 
 8. Everli dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw. 
 9. Everli dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Everli nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa. 
 10. Everli może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.
 11. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym podmiotom.
 12. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Administratora Serwisu. 
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów. Everli nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa. 
 14. Everli zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu wyłącznie w takim zakresie, w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Everli.

Artykuł III. Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownicy mają możliwość założenia w Serwisie indywidualnego Konta poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie. Zarejestrowanie i utworzenie Konta w Serwisie jest warunkiem zawierania Umów na Usługę Serwisu oraz przeglądania ofert Sklepów w zakresie napojów alkoholowych.
 2. Warunkiem rejestracji i korzystania z Usługi Serwisu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego na stronach Serwisu, w którym Użytkownik musi podać dane oznaczone jako wymagane. Rejestracja i logowanie może być również przeprowadzone z użyciem danych dostępowych do aplikacji Facebook (tzw. logowanie/rejestracja przez Facebook) lub za pomocą opcji "Zarejestruj z kontem Apple".
 4. Everli może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu za pośrednictwem jego Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, bez wpływu na przyjętą do wykonania Umowę na Usługę serwisu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
  3. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, lub godzących w dobre imię Administratora Serwisu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu w myśl ust. 4 powyżej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Everli.
 6.  Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej,
  3. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 7. Dokonując rejestracji w Serwisie, a także korzystając z Serwisu w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik akceptuje Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu, oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Everli oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 8. Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie Konta Użytkownika.
 9. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać Umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie dokonując wyrejestrowania Konta lub wypowiadając Umowę na korzystanie z Serwisu. Rozwiązanie Umowy na korzystanie z Serwisu nie ma wpływu na zawarte przez Użytkownika Umowy na Usługi Serwisu.
 10. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania Konta w Serwisie. Każda ze stron może ją rozwiązać z dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 11. Umowa na Newsletter zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 12. Do Umowy na korzystanie z Serwisu oraz Umowy na Newsletter odpowiednie zastosowanie mają również postanowienia Artykułu V Regulaminu.

Artykuł IV. Podstawowe funkcjonalności i Usługi Serwisu

 • . Postanowienia Ogólne
 1. Everli jest podmiotem niezależnym od właścicieli Sklepów wskazanych w Serwisie, w których oferowana jest możliwość zakupienia Towarów. Everli nie działa w imieniu właścicieli Sklepów, ani nie prowadzi bezpośredniej ani pośredniej sprzedaży Towarów.
 2. Administrator nie jest stroną Umowy Sprzedaży zamówionych przez Użytkownika w Sklepie Towarów. Usługa Serwisu polega wyłącznie na zakupie w imieniu i na rzecz Użytkownika Towarów wskazanych w Zamówieniu (z zastrzeżeniem postanowień poniżej) i dostarczeniu Towarów na adres wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu.
 3. Usługa Serwisu wykonywana jest za pośrednictwem Szoperów, za których działania i zaniechania Everli ponosi odpowiedzialność. Szoper nie jest stroną żadnej umowy z Użytkownikiem. Szoper otrzymuje od Administratora Serwisu pełnomocnictwo substytucyjne do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika, który złożył Zamówienie, w zakresie opisanym w niniejszym Artykule.
 4. Zdjęcia, opisy i informacje na temat Towarów zamieszczone w Serwisie mają charakter poglądowy i są dostarczone przez podmiot prowadzący zewnętrzną bazę danych lub bezpośrednio przez właściciela Sklepu. Rzeczywisty wygląd Towarów oferowanych w Serwisie może się różnić od zdjęć.
 • Zawarcie Umowy na Usługę Serwisu i jej realizacja
 1. Zawarcie Umowy na Usługę Serwisu wymaga posiadania Konta.
 2. Dla dostaw oraz odbioru osobistego z wybranych Sklepów Administrator Serwisu może wprowadzić minimalną wartość Zamówienia.
 3. Zamówienie nie może zawierać więcej niż 100 sztuk wszystkich produktów łącznie.
 4. W celu zawarcia Umowy na Usługę Serwisu należy:
  1. zalogować się na swoje Konto w Serwisie,
  2. wybrać dostępny Sklep,
  3. wybrać dostępne Towary (poprzez dodanie ich do wirtualnego koszyka),
  4. wykonać kolejne czynności niezbędne do złożenia Zamówienia, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronach Serwisu. 
 5. Dostępność Sklepów może być uzależniona od lokalizacji i ustalana jest przez Administratora Serwisu.
 6. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych oznaczonych jako wymagane, w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i dowóz Towaru. Podanie błędnych danych przez Użytkownika może uniemożliwić prawidłową realizację Zamówienia. W przypadku braku możliwości dostarczenia Towarów z uwagi na podanie błędnych danych adresowych, Administrator Serwisu dokona co najmniej jednej próby skontaktowania się z Użytkownikiem telefonicznie celem wyznaczenia nowego terminu dostawy. Brak możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem lub ustalenia nowego terminu dostawy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty za Zamówienie, natomiast w efekcie zwalnia Administratora Serwisu z obowiązku jego wykonania. Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane w przypadku wydania Towarów zgodnie z informacjami przekazanymi przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia lub później.
 7. Na żądanie Użytkownika wyrażone w określonej sekcji Serwisu przed złożeniem Zamówienia, Everli w imieniu Użytkownika zażąda wystawienia przez Sklep faktury VAT na dane podane przez Użytkownika. Brak powyższego żądania Użytkownika uniemożliwia uzyskanie faktury ze Sklepu. W przypadku gdy Użytkownik zgłosił prawidłowe żądanie dostarczenia faktury VAT, a faktura nie została do niego dostarczona, Użytkownik powinien zgłosić ten fakt Administratorowi Serwisu. Jeżeli Administrator Serwisu nie przekaże faktury w terminie 7 dni od zgłoszenia, a Użytkownik nie ma innej możliwości zaliczenia kosztów Zamówienia w koszty działalności gospodarczej, Administrator Serwisu na wniosek Użytkownika naprawi Użytkownikowi szkodę stanowiącą równowartość podatków, których Użytkownik nie mógł pomniejszyć w związku z brakiem dostarczenia faktury VAT.
 8. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 9. Chwilą zawarcia Umowy na Usługę Serwisu jest wysłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Everli. W przypadku potwierdzenia przyjęcia do realizacji części Zamówienia, Umowa na Usługę Serwisu zostaje zawarta co do tej części Zamówienia.
 10. Everli zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu realizacji Umowy na Usługę Serwisu, potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia wątpliwości. Brak możliwości kontaktu z Użytkownikiem lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Everli do odstąpienia od Umowy na Usługę Serwisu.
 11. Składając Zamówienie Użytkownik może wyrazić zgodę na określone postępowanie w przypadku konieczności zakupu zamienników Towarów, a także zakup dodatkowych Towarów nie znajdujących się na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik związany jest udzieloną zgodą. Ostateczną decyzję co do zakupu Towarów spoza oferty dostępnej w Serwisie podejmuje Everli.
 12. Składając Zamówienie Użytkownik może wyrazić zgodę na kontakt Szopera w przypadku konieczności zakupu zamienników Towarów.
 13. Składając Zamówienie Użytkownik udziela Everli pełnomocnictwa do dokonania zakupu Towarów wskazanych w Zamówieniu, w imieniu i na rzecz Użytkownika, z prawem do udzielenia przez Everli pełnomocnictwa substytucyjnego Szoperowi.
 14. Przez określony czas od złożenia Zamówienia Użytkownik może jeszcze edytować treść Zamówienia. Jeżeli do wybranego przez Użytkownika terminu dostawy lub odbioru osobistego pozostało mniej niż 2 godziny, Administrator Serwisu może odmówić możliwości edytowania Zamówienia. Po przekazaniu przez Administratora Serwisu Użytkownikowi informacji o braku dalszej możliwości edytowania treści Zamówienia, możliwość taka zostaje trwale zablokowana.
 15. Administrator Serwisu odbiera ze Sklepu dowód zakupu Towarów (DZT). DZT dostępny jest na żądanie Użytkownika w formie elektronicznej (skan lub fotografia) przez okres 3 lat od dnia zrealizowania Zamówienia. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie dowodów sprzedaży, w tym paragonów i faktur VAT, wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w Serwisie lub przy dokonaniu Zamówienia.
 • Warunki płatności
 1. Usługa Serwisu ma charakter odpłatny. Łączne wynagrodzenie Everli za świadczenie Usługi Serwisu jest sumą składnika stałego oraz składnika zmiennego. Składnik zmienny zawarty jest w cenach Towarów wyświetlanych na stronie Serwisu, na której znajduje się w tym temacie stosowna informacja, obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia, a jego wartość zostaje ostatecznie ustalona w momencie dokonania zakupów w Sklepie (wartość ta zależy od dwóch czynników – ceny Towaru oraz faktycznie kupionej ilości; o ile cena Towaru jest znana w momencie składania zamówienia, ponieważ Konsumenta obowiązuje zawsze cena wskazana w Serwisie, nawet jeżeli różni się ona od ceny w Sklepie, to faktycznie kupiona ilość – ze względu na dostępność w Sklepie lub ważenie Towarów – może się różnić od ilości zamówionej). 
 2. Everli nie przewiduje pobierania od Konsumenta żadnych dodatkowych opłat oprócz opłat wymienionych w ust. 1. Everli nie zobowiązuje Konsumenta do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Ceny Towarów podane w Serwisie mogą różnić się od cen tych samych Towarów w danym Sklepie. Użytkownika obowiązuje cena Towaru podana w Serwisie.
 4. Przystąpienie do realizacji Zamówienia wymaga jego opłacenia przez Użytkownika w całości.
 5. Operatorem płatności jest:
  1. Tpay – dla płatności BLIK
  2. Stripe – dla płatności kartą.
 6. Realizacja Zamówienia wymaga pobrania od Użytkownika opłaty. Opłata za realizację Zamówienia składa się z:
  1. kwoty przeznaczonej na zapłatę ceny Towaru w Sklepie w imieniu i na rzecz Użytkownika
  2. wynagrodzenia Everli za realizację Usługi Serwisu
  3. kwoty zapasowej, którą Administrator Serwisu może pobrać od Użytkownika celem zabezpieczenia ewentualnych różnic w ilości lub wadze Towaru, które mogą wystąpić przy realizacji Zamówienia - nie więcej niż 15% ceny Towaru (dalej jako Kwota Zapasowa).
 7. Kwota, która została podana jako cena Towaru w ramach całkowitej opłaty za Zamówienie, powiększona o Kwotę Zapasową, może być wyższa niż ostateczna opłata za Towar. Jeżeli łączna wyżej wymieniona kwota pobrana od Użytkownika, w tym Kwota Zapasowa, okaże się wyższa niż ostateczna cena Towaru zapłacona w Sklepie za Zamówienie powiększona o zmienny i stały składnik wynagrodzenia Everli, o których mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownikowi zostanie zwrócona różnica. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, by zwrot został zrealizowany w pierwszym możliwym terminie. Maksymalny czas realizacji zwrotu nie powinien przekroczyć:
  1. 30 dni roboczych w przypadku płatności kartą
  2. 5 dni roboczych w przypadku płatności BLIK.
 8. Użytkownik może wybrać udostępnione przez Everli formy płatności za realizację Zamówienia. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien kierować się informacjami dostarczonymi przez Everli lub operatora danej płatności. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem operatora płatności, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu świadczenia usług wydanych przez takiego operatora.
 9. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu dokonać zapisu danych swojej karty płatniczej lub kredytowej dla ułatwienia kolejnych płatności. Zapis danych karty płatniczej oznacza automatycznie akceptację regulaminu świadczenia usług danego operatora płatności. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć dane karty płatniczej lub kredytowej. Zapisując dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych danych operatorowi płatności.
 10. W przypadku gdy łączna wartość Zamówienia złożonego w Serwisie przekroczy wartość faktycznie zapłaconą w Sklepie za Towar, nadwyżka nad ceną zapłaconą w Sklepie pomniejszona o podlegającą zwrotowi różnicę opisaną w ust. 7 powyżej stanowi wynagrodzenie Everli. Jeśli Użytkownik zgłosił żądanie otrzymania faktury VAT zgodnie z Art. IV, sekcja B, ust. 7, otrzyma on dwie faktury VAT: jedną obejmującą koszt produktów zakupionych w Sklepie wystawioną przez Sklep, drugą zaś odnoszącą się do wynagrodzenia Everli i wystawioną przez Everli.
 11. W celu zapobiegania próbom oszustw i zagwarantowania wysokiej jakości usług oraz maksymalnego bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, Administrator Serwisu może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie skanu swojego dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Dostarczony skan dowodu tożsamości będzie wykorzystywany jedynie w celu zapobiegania próbom oszustw i pozwoli jednoznacznie powiązać Zamówienie z Użytkownikiem. Przesłany skan dowodu tożsamości zostanie usunięty w ciągu 30 dni od daty jego dostarczenia.
 12. Everli może przyznawać Użytkownikom zniżki na wybrane Towary lub na Usługę Serwisu na zasadach każdorazowo opisanych w Serwisie. Jeżeli Użytkownik spełnia wymogi uzyskania zniżki, zniżka taka automatycznie naliczana jest podczas składania Zamówienia.
 • Usługa Everli Plus
 1. Usługa Everli Plus jest usługą abonamentową oferowaną przez Administratora Serwisu, która umożliwia Użytkownikowi dostawę wszystkich Zamówień w okresie obowiązywania tej usługi za jednorazową opłatą roczną lub opłatą comiesięczną, zgodną z aktualnym cennikiem znajdującym się pod linkiem: https://pl.everli.com/pl/plus (dalej jako „Opłata Stała”), pod warunkiem, że wartość Zamówienia osiągnie minimalną wartość Zamówienia przewidzianą dla danego Sklepu.
 2. Użytkownik może aktywować Usługę Everli Plus w odpowiednich sekcjach Serwisu, za pośrednictwem których może wybrać subskrypcję za Opłatę Stałą roczną, kwartalną lub miesięczną.
 3. Użytkownik będzie mógł bezpłatnie przetestować Usługę Everli Plus w wersji rocznej przez 14 kolejnych dni („Okres próbny Everli Plus”) bez żadnych opłat, pod warunkiem, że Zamówienia zostaną dokonane w Okresie próbnym Everli Plus, oraz że każde Zamówienie spełnia warunki opisane w ust. 1 powyżej. Użytkownik będzie uprawniony do jednorazowego bezpłatnego Okresu próbnego Everli Plus, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 15 poniżej. Okres próbny Everli Plus nie przysługuje podczas wersji miesięcznej lub kwartalnej subskrypcji.
 4. Opłata Stała w odpowiedniej wysokości zostanie pobrana po wygaśnięciu Okresu próbnego Everli Plus, chyba że przed jego zakończeniem Użytkownik zrezygnuje z subskrypcji Usługi Everli Plus za pośrednictwem Serwisu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: 
  1. miesięczna subskrypcja Usługi Everli Plus będzie odnawiana co 30 dni, począwszy od następnego dnia po wygaśnięciu aktualnej miesięcznej subskrypcji Usługi Everli Plus, 
  2. kwartalna subskrypcja Usługi Everli Plus będzie odnawiana co 90 dni, począwszy od następnego dnia po wygaśnięciu aktualnej kwartalnej subskrypcji Usługi Everli Plus,
  3. roczna subskrypcja Usługi Everli Plus będzie automatycznie odnawiana z roku na rok, począwszy od dnia następującego po wygaśnięciu bieżącej rocznej subskrypcji Usługi Everli Plus.
 6. Aby zatrzymać automatyczne odnawianie subskrypcji Usługi Everli Plus, Użytkownik może zgłosić chęć zaprzestania korzystania z usługi za pośrednictwem odpowiedniej sekcji w Serwisie.
 7. Użytkownik może przerwać korzystanie z Usługi Everli Plus w dowolnym momencie, z zachowaniem dostępu do wszystkich korzyści Usługi Everli Plus do terminu przewidzianej następnej płatności.
 8. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na subskrypcję Usługi Everli Plus w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy na korzystanie z Usługi Everli Plus. W przypadku gdy Użytkownik odstąpił od umowy na Usługę Everli Plus po tym, kiedy skorzystał z Usługi Everli Plus, zobowiązany będzie zapłacić wynagrodzenie za dostawy wykonane w ramach Usługi Everli Plus zgodnie z ogólnymi zasadami wskazanymi w Regulaminie, z wyłączeniem jednak tych dostaw, które miały miejsce w Okresie próbnym Everli Plus. W pozostałym zakresie do prawa do odstąpienia od Umowy stosuje się odpowiednio Artykuł V.
 9. Użytkownik może w każdej chwili ponownie aktywować Usługę Everli Plus za pośrednictwem Serwisu.
 10. W przypadku subskrypcji Usługi Everli Plus, całość Opłaty Stałej za wybrany okres rozliczeniowy należy uiścić w momencie aktywacji subskrypcji usługi..
 11. Usługa Everli Plus i prawa wynikające z tej usługi (w tym kody rabatowe, które można wykorzystać do zarejestrowania się w Everli Plus lub skorzystania z powiązanych korzyści) nie mogą być przenoszone ani przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie.
 12. Administrator Serwisu może rozwiązać umowę na Usługę Everli Plus bez zachowania okresu wypowiedzenia, powiadamiając o tym Użytkownika, w następujących przypadkach: 
  1. korzystanie z Usługi Everli Plus przez Użytkownika, z jego winy, stanowi istotne naruszenie Regulaminu albo jakiegokolwiek obowiązującego prawa, lub 
  2. Użytkownik, z własnej winy, nadużywa lub nieuczciwie korzysta z subskrypcji Usługi Everli Plus.
 13. W przypadku opisanym w ust. 12 powyżej zwrot Opłaty Stałej nie będzie należny. Użytkownik zostanie poinformowany, że jego subskrypcja Everli Plus została anulowana.
 14. Użytkownicy, którzy zawarli umowę na Usługę Everli Plus, nie mogą kupować Towarów w celu ich odsprzedaży lub wynajmu, ani wysyłać Towarów swoim klientom lub potencjalnym klientom Usługi Everli Plus.
 15. Każdy Użytkownik, który wybrał roczną subskrypcję Everli Plus, będzie uprawniony do jednorazowego bezpłatnego Okresu Próbnego Everli Plus. Po anulowaniu lub wygaśnięciu Okresu Próbnego Usługi Everli Plus, Użytkownik traci prawo do korzystania z kolejnego Okresu Próbnego Everli Plus. Osoby korzystające z tego samego konta, numeru telefonu, adresu lub karty kredytowej, powiązanej z Użytkownikiem, który już skorzystał z bezpłatnej wersji próbnej Everli Plus, nie będą kwalifikować się do dodatkowej bezpłatnej wersji próbnej Everli Plus. Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu prawa do zawieszenia subskrypcji w przypadku naruszenia tego warunku.
 16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Administrator Serwisu może zmieniać koszt Opłaty Stałej subskrypcji Everli Plus i/lub zakończyć lub zmieniać czas trwania Okresu próbnego Everli Plus.
 • Realizacja Zamówienia z dostawą
 1. W przypadku Zamówienia z dostawą, Towar dostarczany jest przez Szopera zgodnie z terminem podanym przez Administratora Serwisu w potwierdzeniu Zamówienia. Jest to orientacyjny czas wybrania Towarów przez Szopera w danym Sklepie, ich zakupu i dostarczenia pod wskazany adres. Rzeczywisty czas dostawy Towarów może być dłuższy od podanego w potwierdzeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Administratora Serwisu lub Szopera, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co się godzi składając Zamówienie, z tym zastrzeżeniem że:
  1. Administrator Serwisu zachowuje prawo do anulacji Zamówienia lub zmiany terminu jego dostawy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Administratora Serwisu,
  2. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy na Usługę Serwisu w przypadku, gdy opóźnienie wynikające z okoliczności zależnych od Administratora Serwisu jest dłuższe niż 4 godziny.
 2. Działający w imieniu Administratora Serwisu Szoper dokłada wszelkich starań, aby zakupić w imieniu Użytkownika wszystkie Towary wskazane w Zamówieniu. Jednakże w Sklepach mogą zdarzyć się braki produktów lub cena podana w Serwisie może różnić się od ceny w Sklepie.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej – jeżeli Użytkownik zaznaczył odpowiedni sposób postępowania przy składaniu Zamówienia – Szoper postępować będzie zgodnie z tym sposobem.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej – jeżeli Użytkownik udzielił zgody na kontakt – Szoper podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem, aby ustalić możliwe zamienniki, wykorzystując dane kontaktowe Użytkownika podane podczas rejestracji w Serwisie lub składaniu Zamówienia.
 5. Jeśli Użytkownik nie wybrał przy składaniu Zamówienia sposobu postępowania w przypadku konieczności zakupu zamienników lub kontakt z Użytkownikiem nie jest możliwy albo Użytkownik nie dokona wyboru zamienników Towarów niedostępnych, Zamówienie w zakresie danego Towaru jest anulowane i zwracane są Użytkownikowi środki, które wpłacił z tego tytułu. Zamówienie danego Towaru może zostać anulowane i środki z tego tytułu zwrócone także w przypadku, gdy cena danego Towaru w Sklepie jest wyższa niż wskazana w Serwisie, a Użytkownik nie zaakceptuje zamiennika, albo żaden zamiennik nie będzie w Sklepie dostępny. Pozostała część Zamówienia pozostaje w mocy.
 6. Towar zostanie dostarczony przez Szopera do miejsca dostawy wskazanego w Zamówieniu. W przypadku nieobecności Użytkownika Towar może zostać wydany innej osobie obecnej pod adresem dostawy, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. W przypadku gdy dostawa Towaru okaże się niemożliwa z uwagi na brak osoby, która mogłaby odebrać Towar, Administrator Serwisu podejmie dwie próby kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem tego samego dnia, który został wybrany przez Użytkownika na dostawę, celem uzgodnienia terminu dostawy Towaru. Brak możliwości nawiązania kontaktu z przyczyn, za które Administrator Serwisu nie odpowiada, nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty ceny za Zamówienie.
 7. Alkohol może być wydany wyłącznie osobie, która ukończyła 18 lat i nie znajduje się pod wpływem alkoholu. Szoper jest zobowiązany i uprawniony dokonać weryfikacji wieku Użytkownika lub osoby, która odbiera Towar w imieniu Użytkownika przed wydaniem Towaru, w szczególności poprzez zażądanie okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierającego datę urodzenia i zdjęcie. W przypadku gdy Towary odbiera osoba, która nie ukończyła 18 lat, lub odmawia okazania dowodu tożsamości, lub okazuje dowód tożsamości budzący uzasadnione wątpliwości, lub osoba nietrzeźwa, Szoper odmówi wydania alkoholu. W takim przypadku alkohol ulega przepadkowi z tym, że jeżeli Everli zdołało dokonać zwrotu alkoholu i uzyskało zwrot ceny od Sklepu, Everli zwraca Użytkownikowi pełną cenę alkoholu zapłaconą przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 8. Po realizacji Zamówienia Everli może skontaktować się z Użytkownikiem celem weryfikacji satysfakcji Użytkownika z Usługi Serwisu.
 • Realizacja zamówienia z odbiorem osobistym
 1. W przypadku Zamówienia z odbiorem osobistym (click&collect), Towar pozostawiany jest do odbioru przez Użytkownika zgodnie z terminem podanym przez Administratora Serwisu w potwierdzeniu Zamówienia. Jest to orientacyjny czas przygotowania Towarów przez Szopera w danym Sklepie, ich zakupu i przygotowania do wydania. Rzeczywisty czas przygotowania Towarów do wydania może być dłuższy od podanego w potwierdzeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Everli lub Sklepu, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co się godzi składając Zamówienie.
 2. Działający w imieniu Administratora Serwisu Szoper dokłada wszelkich starań, aby zakupić w imieniu Użytkownika wszystkie Towary wskazane w Zamówieniu, jednakże w Sklepach mogą zdarzyć się braki produktów lub cena podana w Serwisie może różnić się od ceny w Sklepie.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej – jeżeli Użytkownik zaznaczył odpowiedni sposób postępowania przy składaniu Zamówienia – Szoper postępować będzie zgodnie z tym sposobem.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej – jeżeli Użytkownik udzielił zgody na kontakt – Szoper podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem, aby ustalić możliwe zamienniki, wykorzystując dane kontaktowe Użytkownika podane podczas rejestracji w Serwisie lub składania Zamówienia.
 5. Jeśli Użytkownik nie wybrał przy składaniu Zamówienia sposobu postępowania w przypadku konieczności zakupu zamienników lub kontakt z Użytkownikiem nie jest możliwy, albo Użytkownik nie dokona wyboru zamienników Towarów niedostępnych, Zamówienie w zakresie danego Towaru jest anulowane i zwracane są Użytkownikowi środki, które wpłacił z tego tytułu. Zamówienie danego Towaru może zostać anulowane i środki z tego tytułu zwrócone także w przypadku, gdy cena danego Towaru w Sklepie jest wyższa niż wskazana w Serwisie, a Użytkownik nie zaakceptuje zamiennika, albo żaden zamiennik nie będzie w Sklepie dostępny. Pozostała część Zamówienia pozostaje w mocy.
 6. Alkohol może być wydany wyłącznie osobie, która ukończyła 18 lat i nie znajduje się pod wpływem alkoholu. Osoba wydająca alkohol odbierającemu Zamówienie jest zobowiązana i uprawniona dokonać weryfikacji wieku Użytkownika lub osoby, która odbiera Towar w imieniu Użytkownika przed wydaniem Towaru, w szczególności poprzez zażądanie okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierającego datę urodzenia i zdjęcie. W przypadku gdy Towary odbiera osoba, która nie ukończyła 18 lat, lub odmawia okazania dowodu tożsamości, lub okazuje dowód tożsamości budzący uzasadnione wątpliwości, lub osoba nietrzeźwa, osoba wydająca alkohol odmówi jego wydania. W takim przypadku alkohol jest zwracany do Sklepu, a Administrator Serwisu zwraca Użytkownikowi pełną cenę alkoholu zapłaconą przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 7. Po realizacji Zamówienia Administrator Serwisu może skontaktować się z Użytkownikiem celem weryfikacji satysfakcji Użytkownika z Usługi Serwisu.
 • Odpowiedzialność za wady Towaru
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Everli nie odpowiada za wady Towaru z wyłączeniem wad powstałych na skutek nieprawidłowej realizacji Umowy na Usługę Serwisu przez Everli lub Szopera. Realizacja uprawnień z tytułu wad, za które Everli odpowiada, odbywa się na zasadach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku gdy Towar zawiera wady, za które Everli nie odpowiada zgodnie z ust. 1 powyżej, Everli może jednak, na wniosek Użytkownika, zwrócić Użytkownikowi całość lub część ceny, jaką zapłacił na rachunek Administratora Serwisu.
 3. Postanowienie ust. 2 powyżej nie ogranicza roszczeń Użytkownika w stosunku do Sklepu z tytułu Umowy Sprzedaży.
 4. Wszelkie wnioski związane z rozpatrzeniem roszczenia z tytułu wad zakupionego Towaru, w tym opisane w ust. 2 powyżej, należy składać na e-mail: kontakt@everli.com, załączając opis oraz zdjęcie wadliwego Towaru. Everli rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.
 1. Kody rabatowe
 1. Administrator Serwisu może przyznać Użytkownikowi kody rabatowe uprawniający do rabatu przy zakupie Towarów lub Usług Serwisu. Dystrybucja kodów rabatowych może odbywać się poprzez pocztę e-mail, powiadomienia push, wiadomości SMS, w materiałach reklamowych, promocyjnych czy informacyjnych itp.. Wysokość rabatu, data ważności danego kodu rabatowego oraz dodatkowe zasady rabatu są każdorazowo opisane wraz z kodem rabatowym. Kod rabatowy może być wykorzystany wyłącznie w sposób opisany wraz z kodem rabatowym. W razie braku informacji, Użytkownik może potwierdzić warunki danego kodu rabatowego kontaktując się z działem wsparcia Serwisu korzystając z linków w dziale „Pomoc” w Serwisie.
 2. Administrator Serwisu może ustalić minimalną kwotę zamówienia, od której przysługuje rabat, czas obowiązywania kodu rabatowego oraz dodatkowe ograniczenia, jak np. możliwość wykorzystania tylko na artykuły ze wskazanego sklepu, wskazanej marki czy obowiązywanie tylko przy pierwszym zamówieniu. Kody rabatowe mogą być zarówno jednorazowe jak i wielokrotnego użytku.
 3. Po zrealizowaniu pierwszego, drugiego i trzeciego Zamówienia przez tego samego Użytkownika, Administrator przyznaje kod rabatowy, który uprawnia do uzyskania rabatu na kolejne Zamówienia. Administrator Serwisu może ustalić minimalną kwotę zamówienia, od której przysługują kolejne rabaty. Kod rabatowy pozostaje ważny przez okres 14 dni od dnia zrealizowania pierwszego, drugiego i trzeciego Zamówienia. Kody rabatowe zostaną przesłane do Użytkownika w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym po potwierdzeniu realizacji odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego Zamówienia.

Artykuł V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na Usługę Serwisu

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierający Umowę na Usługę Serwisu, ma prawo odstąpić od Umowy na Usługę Serwisu bez podania przyczyn w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Składając Zamówienie Użytkownik będący Konsumentem żąda rozpoczęcia wykonania i wykonania Umowy na Usługę Serwisu przed upływem okresu do odstąpienia wskazanego w ust. 1 powyżej oraz przyjmuje do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Administratora Serwisu. W związku z powyższym:
  1. po spełnieniu świadczenia przez Administratora Serwisu Użytkownik będący Konsumentem traci prawo odstąpienia od Umowy na Usługę Serwisu od momentu wykonania w pełni Usługi Serwisu, oraz
  2. Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy na Usługę Serwisu, w szczególności za zakupy wykonane zgodnie z Zamówieniem do momentu odstąpienia.
 3. Administrator Serwisu zachęca do korzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsumentowi przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy w innej formie niż wskazany formularz, jednak zachowanie formy formularza jest zalecane i ułatwi proces odstąpienia od Umowy na Usługę Serwisu.
 4. Należna płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy na Usługę Serwisu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w szczególności podał numer konta bankowego, w tym z użyciem formularza odstąpienia od umowy.

Artykuł VI. Reklamacje dotyczące działania Serwisu i wykonania Umowy na Usługę Serwisu

 1. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać na adres: kontakt@everli.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 2. Administrator Serwisu rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 14 dni.

Artykuł VII. Dane osobowe

 1. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawiera Polityka Prywatności dostępna pod tym linkiem: https://pl.everli.com/polityka-prywatnosci
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności.

Artykuł VIII. Postanowienie końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Everli może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany te mogą być podyktowane zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Everli, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu, lub oferty Everli. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
 3. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również e-mailem i jeżeli zmiana dotyczy ich praw lub obowiązków mogą - w ciągu dwóch tygodni od dnia powiadomienia - rozwiązać Umowę na korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta lub jej wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
 4. Użytkownicy, którzy zawarli Umowę na Newsletter powiadamiani są o zmianie Regulaminu w zakresie tej usługi również e-mailem i mogą - w ciągu dwóch tygodni od dnia powiadomienia - rozwiązać Umowę na Newsletter przez jej wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
 5. Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Umowy na korzystanie z Serwisu nie ma wpływu na zasady wykonania Umów na Usługę Serwisu zawartych przed wejściem w życie danej zmiany.

Informacja Konsumencka dla Użytkowników serwisu internetowego pl.everli.com

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta (dalej jako „Ustawa”), udziela się Konsumentowi, który ma zamiar skorzystać z oferty Everli Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na usługę świadczoną za pośrednictwem serwisu internetowego pl.everli.com (dalej jako „Serwis”), następujących informacji:

 1. Przedmiotem świadczenia jest usługa świadczona przez Administratora Serwisu za pośrednictwem Serwisu polegająca na zawarciu w imieniu i na rzecz Użytkownika Umowy Sprzedaży we wskazanym Sklepie i dostarczeniu Użytkownikowi Towaru pod wskazany przez Użytkownika adres, realizowana przez podwykonawców Administratora Serwisu (tzw. „Szoperów”) (dalej jako „Usługa”).
 2. Dostawcą Usługi jest Everli Poland Sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000627577, NIP: 1132913755, REGON: 364942148, kapitał zakładowy 143 500 zł (dalej jako „Dostawca”).
 3. Dostawca przewiduje możliwość porozumiewania się z Konsumentem wyłącznie w przypadku konieczności wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych ze świadczoną Usługą poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również pisemnie. Konsument może porozumiewać się z Dostawcą w miarę swoich potrzeb z użyciem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@everli.com Dostawca nie przewiduje konieczności ponoszenia żadnych wyższych niż stosowane zwykle kosztów korzystania ze środków porozumiewania się na odległość.
 4. Usługa ma charakter odpłatny. Łączne wynagrodzenie Dostawcy za świadczenie Usługi składa się ze składnika stałego oraz składnika zmiennego. 

Składnik stały zależny jest od wybranego przez Konsumenta sklepu i wynosi 9,99 zł lub 13,99 zł powiększonych o kwotę uzależnioną od łącznej wartości towarów zamówionych przez Konsumenta, której koszt wynosi odpowiednio:

W sklepach partnerskich:

120-169,99zł -> 2zł

170-219,99zł -> 3zł

220-269,99zł -> 4zł

270-319,99zł -> 5zł

320-369,99zł -> 6zł

370-419,99zł -> 7zł

420-469,99zł -> 8zł

>470zł -> 9zł

W sklepach nie partnerskich:

150-199,99zł -> 2zł

200-249,99zł -> 3zł

250-299,99zł -> 4zł

300-349,99zł -> 5zł

350-399,99zł -> 6zł

400-449,99zł -> 7zł

450-499,99zł -> 8zł

>500zł -> 9zł

Składnik stały może zostać dodatkowo powiększony o kwotę 3,99zł w przypadku zamówienia przez Konsumenta zakupów o wadze powyżej 60kg (liczy się waga dostarczonych zakupów) lub szybkiej dostawy.

Składnik zmienny zawarty jest w cenach Towarów wyświetlanych na stronie Serwisu obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia, a jego wartość zostaje ostatecznie ustalona w momencie dokonania zakupów w Sklepie (wartość ta zależy od dwóch czynników – ceny Towaru oraz faktycznie kupionej ilości; o ile cena Towaru jest znana w momencie składania zamówienia, ponieważ na potrzeby określenia wysokości składnika zmiennego [1] Konsumenta obowiązuje zawsze cena wskazana w Serwisie, nawet jeżeli różni się ona od ceny w Sklepie, to faktycznie kupiona ilość – ze względu na dostępność w Sklepie lub ważenie Towarów – może się różnić od ilości zamówionej). Dostawca nie przewiduje pobierania od Konsumenta żadnych dodatkowych opłat, oprócz opłat wymienionych w zdaniu poprzednim. Dostawca nie zobowiązuje Konsumenta do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 1. Dostawca przewiduje następujące formy płatności: płatność kartą płatniczą oraz płatność typu BLIK.
 2. Dostawca dokłada starań w celu spełnia świadczenia poprzez dostawę zamówionych Towarów lub przygotowanie ich do odbioru osobistego, nie później niż w terminie, który zostanie podany w potwierdzeniu Zamówienia. Rzeczywisty czas dostawy lub przygotowania do odbioru Towarów może być dłuższy od podanego w potwierdzeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Dostawcy lub Szopera.
 3. Reklamacje należy zgłaszać na jeden z adresów wskazanych w ust. 2 lub 3 powyżej. Dostawca rozpatruje wszystkie reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 
 4. Konsument może odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni, z tym jednak zastrzeżeniem, że składając Zamówienie Konsument żąda rozpoczęcia wykonania i wykonanie Usługi przed upływem okresu do odstąpienia oraz przyjmuje do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy na Usługę z chwilą jej pełnego wykonania. W związku z powyższym:
  1. po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy od momentu wykonania w pełni Usługi, oraz
  2. Użytkownik ma obowiązek zapłaty za część świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. W szczególności Użytkownik ma obowiązek zapłaty za zakupy wykonane zgodnie z Zamówieniem do momentu odstąpienia od Umowy.

W innym przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsumentowi zwracana jest cena zakupu. Odstąpienia można dokonać składając przedsiębiorcy oświadczenie woli o odstąpieniu, w tym przez wysłanie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, a który stanowi również Załącznik nr 1 do Regulaminu, i który to załącznik Konsument może pobrać lub wydrukować. Regulamin znajduje się tutaj: https://pl.everli.com/regulamin. W związku z odstąpieniem od Umowy Konsument nie ponosi kosztów zwrotu świadczenia.

 1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia świadczenia zgodnego z umową i odpowiada na zasadach opisanych w ustawie o prawach konsumenta i Kodeksie cywilnym za dostarczenie świadczenia niezgodnego z umową[2] . W związku z charakterem świadczenia nie przewiduje się udzielenia na nie gwarancji ani usług posprzedażnych.
 2. W związku ze świadczeniem Dostawca nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 3. Umowa dotycząca świadczenia Usług zawierana jest na czas wykonania danej Usługi. Strony mają prawo do rozwiązania umowy w przypadkach przewidzianych prawem. Umowa nie przewiduje minimalnego czasu trwania obowiązków Konsumenta.

Dostawca informuje o możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta przez skorzystanie z Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady korzystania z tych sądów znaleźć można m.in. na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Treść oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy

- Adresat:

Everli Poland Sp. z o.o.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
kontakt@everli.com

-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dostawy następujących towarów / o świadczenie następującej usługi:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Data zawarcia umowy (data otrzymania potwierdzenia zamówienia od Everli):

______________________________________________________________________________

- Imię i nazwisko konsumenta (-ów): 

______________________________________________________________________________

- Adres konsumenta (-ów):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Podpis konsumenta (-ów):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Data

______________________________________________________________________________

- Dane do przelewu (opcjonalnie nr rachunku bankowego):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* - niepotrzebne skreślić