Regulamin Serwisu Internetowego „pl.everli.com”

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://pl.everli.com/
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.
 4. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Serwisie
 5. Konto – część Serwisu wydzielona dla danego Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto, chyba, że Administrator Serwisu wyrazi zgodę na kolejne.
 6. Sklep Internetowy – wydzielona część Serwisu obejmująca funkcjonalności służące zawieraniu Umów sprzedaży z podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną towarów.
 7. Administrator Serwisu – ON DEMAND sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627577, NIP 1132913755, REGON 364942148, kapitał zakładowy 143 500,00 zł.
 8. Umowa na korzystanie z serwisu – umowa zawierana z Użytkownikiem, który dokonał w Serwisie rejestracji Użytkownika obejmująca korzystanie z Konta.
 9. Umowa na newsletter – umowa zawierana z Użytkownikiem, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Usługa Serwisu – usługa świadczona przez Administratora Serwisu za pośrednictwem Serwisu polegająca na zawarciu w imieniu i na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika Umowy Sprzedaży we wskazanym Sklepie i dostarczeniu temu Użytkownikowi Towaru pod wskazany przez Użytkownika adres realizowana przez podwykonawców Administratora Serwisu (tzw. „Szoperów”).
 11. Umowa na Usługę Serwisu – umowa zawierana z Zarejestrowanym Użytkownikiem, której przedmiotem jest wykonanie Usługi Serwisu.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sklepem a Zarejestrowanym Użytkownikiem, w imieniu i na rzecz którego działa Administrator Serwisu; Administrator Serwisu nie jest dostawcą towarów zakupionych na podstawie Umowy Sprzedaży, a wyłącznie pełnomocnikiem Zarejestrowanego Użytkownika przy jej wykonaniu; Administrator Serwisu nie sprzedaje Towarów za pośrednictwem Serwisu.
 13. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym, która może zostać nabyta przez Administratora Serwisu w imieniu i na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika we wskazanym przez Użytkownika Sklepie.
 14. Sklep - obiekt handlowy przeznaczony do detalicznej sprzedaży towarów, którego asortyment przedstawiony jest w Sklepie Internetowym.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Zarejestrowanego Użytkownika określające rodzaj i ilość Towarów, które w imieniu i na rzecz Użytkownika ma nabyć w Sklepie Administrator Serwisu.
 16. Treści Użytkownika – wszystkie materiały tekstowe, graficzne, wideo lub inne przygotowywane zamieszczane przez Użytkownika w ramach Serwisu.
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń.zm).
 18. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 19. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn.zm.)
 20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz. U. Z 2014 r., poz.827 z późn zm.)

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Serwis prowadzony jest przez Administratora Serwisu.
 3. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zawarcie Umowy na Usługę Serwisu.
 4. Regulamin określa w szczególności:
 • podstawowe funkcjonalności Serwisu,
 • minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu,
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta,
 • zasady zawierania Umów na Usługę Serwisu i ich realizacji,
 • tryb postępowania reklamacyjnego,
 • zasady polityki ochrony danych osobowych,
 • warunki zamieszczania Treści Użytkownika w Serwisie.
 • zasady zmiany Regulaminu.
 1. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:
 • Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
 • Dostęp do poczty elektronicznej;
 • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11.
 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj: https://pl.everli.com/regulamin i sporządzić wydruk.
 2. Administrator Serwisu przyjmuje i realizuje Zamówienia z ograniczeniem do obszarów wskazanych w treści Serwisu. Aktualny wykaz obszarów na których realizowane są Zamówienia dostępny jest tutaj: https://pl.everli.com/pl/miasta oraz https://support-pl.everli.com/hc/pl-pl. Administrator Serwisu może w każdym czasie zmienić wykaz obszarów, na których realizowane są Zamówienia, co nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Administrator Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
 4. Administrator Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 5. Administrator Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.
 6. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym podmiotom.
 7. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Administratora Serwisu.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 9. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Administratora Serwisu.

III. Podstawowe Zasady Korzystania z Serwisu

 1. Użytkownicy mają możliwość założenia w Serwisie indywidualnego Konta poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie. Zarejestrowanie i utworzenie Konta w Serwisie jest warunkiem zawierania Umów na Usługę Serwisu oraz przeglądania ofert sklepów w zakresie alkoholu.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Serwisu, w którym Użytkownik musi podać dane oznaczone jako wymagane. Rejestracja i logowanie może być również przeprowadzone z użyciem danych dostępowych do aplikacji Facebook (tzw. logowanie/rejestracja przez Facebook).
 3. Warunkiem korzystania z Usługi Serwisu i rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Każdy z nowych Użytkowników, który złoży pierwsze Zamówienie w przeciągu 7 dni od dnia, które zostanie opłacony przy wykorzystaniu karty płatniczej otrzymania wiadomości powitalnej otrzyma bezpłatną subskrypcje Usługi Everli Plus za darmo na okres 12 (dwunastu) miesięcy.
 5. Administrator Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu za pośrednictwem jego Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, bez wpływu na przyjętą do wykonania Umowę na Usługę serwisu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
 1. podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich;
 2. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
 3. dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Administratora Serwisu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu w myśli ust.4 powyżej nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu.
 2. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
 2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej,
 3. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 5. korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z wszystkimi, mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 1. Dokonując rejestracji w Serwisie, a także korzystając z Serwisu w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik akceptuje Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora Serwisu oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 2. Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika.
 3. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie dokonując wyrejestrowania Konta lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu. Rozwiązanie Umowy na korzystanie z serwisu nie ma wpływu na zawarte przez Użytkownika Umowy na Usługi Serwisu.
 4. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania  Konta w Serwisie. Każda ze stron może ją rozwiązać z dwutygodniowym (2 tygodnie) wypowiedzeniem.
 5. Umowa o newsletter zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Do Umowy na korzystanie z serwisu oraz Umowy na newsletter odpowiednie zastosowanie mają również postanowienia pkt V Regulaminu.

IV. Usługi Serwisu

A. Postanowienia Ogólne

 1. Administrator Serwisu jest niezależny od Sklepów wskazanych w Serwisie, w których oferowana jest możliwość zakupienia Towarów. Administrator Serwisu nie działa w imieniu Sklepów, ani nie prowadzi bezpośredniej ani pośredniej sprzedaży Towarów.
 2. Administrator nie jest stroną Umowy Sprzedaży zamówionych przez Użytkownika w Sklepie Towarów. Usługa Serwisu polega wyłącznie na zakupie w imieniu i na rzecz Użytkownika Towarów wskazanych w Zamówieniu (z zastrzeżeniem postanowień poniżej) i dostarczeniu Towarów na adres wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu.
 3. Usługa Serwisu wykonywana jest za pośrednictwem Szoperów, za których działania i zaniechania Administrator Serwisu ponosi odpowiedzialność. Szoper nie jest stroną żadnej umowy z Użytkownikiem. Szoper otrzymuje od Administratora Serwisu pełnomocnictwo substytucyjne do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika, który złożył Zamówienie, w zakresie opisanym w niniejszym punkcie IV.
 4. Zdjęcia, opisy i informacje na temat Towarów zamieszczone w Serwisie mają charakter poglądowy, i są dostarczone przez Sklep. Rzeczywisty wygląd Towarów stanowiących rzeczy oznaczone co do gatunku może się różnić od zdjęć.
 5. Zamówienie nie może zawierać więcej niż 100 produktów.
 6. Minimalna wartość zamówienia wynosi 40,00 zł brutto.

B. Zawarcie Umowy na Usługę Serwisu

 1. Zawarcie Umowy na Usługę Serwisu wymaga posiadania Konta.
 2. W celu zawarcia Umowy na Usługę Serwisu należy dokonać wyboru Towarów, które oznaczone są jako „dostępne” w Sklepie, który jest oznaczony jako „dostępny” w Serwisie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronach Serwisu. Dostępność Sklepów może być uzależniona od lokalizacji miejsca dostawy Towarów i ustalana jest na zasadzie wyłącznej decyzji Administratora Serwisu.
 3. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka.
 4. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego z Serwisu wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 5. W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Zarejestrowanego Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiających kontakt i dowóz Towaru i oznaczonych przez Administratora jako wymagane.  Podanie błędnych danych przez Zarejestrowanego Użytkownika może uniemożliwić prawidłową realizację Zamówienia.
 6. Chwilą zawarcia Umowy na Usługę Serwisu jest wysłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia przez Administratora Serwisu Zamówienia do realizacji. W przypadku potwierdzenia przyjęcia do realizacji części Zamówienia, Umowa na Usługę Serwisu zostaje zawarta, co do tej części zamówienia.
 7. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu realizacji Umowy na Usługę Serwisu, w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Brak możliwości kontaktu z klientem lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Administratora Serwisu do odstąpienia od Umowy na Usługę Serwisu.
 8. Składając Zamówienie Użytkownik może wyrazić zgodę na określone postępowanie w przypadku konieczności zakupu zamienników Towarów, a także zakup dodatkowych Towarów nie znajdujących się na stronie internetowej, z wyłączeniem produktów tytoniowych, które zostały dodane przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. Użytkownik związany jest udzieloną zgodą.
 9. Składając Zamówienie Użytkownik może wyrazić zgodę na kontakt Szopera w przypadku konieczności zakupu zamienników Towarów.
 10. Składając Zamówienie Użytkownik udziela Administratorowi pełnomocnictwa do dokonania zakupu Towarów wskazanych w Zamówieniu w imieniu i na rzecz Użytkownika, z prawem do udzielenia przez Administratora pełnomocnictwa substytucyjnego Szoperowi.
 11. Przez określony czas od złożenia Zamówienia Użytkownik może jeszcze edytować treść Zamówienia. Czas ten ustalany jest wyłącznie przez Administratora Serwisu. Po przekazaniu przez Administratora Serwisu Użytkownikowi informacji o braku dalszej możliwości edytowania treści Zamówienia, możliwość taka zostaje trwale zablokowana.

C. Warunki płatności

 1. Realizacja Zamówienia wymaga pobrania od Użytkownika opłaty. Opłata za realizację Zamówienia składa się z ceny Towaru, która zostanie zapłacona w Sklepie w imieniu i na rzecz Użytkownika, oraz z wynagrodzenia Administratora Serwisu za realizację Usługi Serwisu.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Ceny Towarów podane w Serwisie mogą różnić się od cen tych samych Towarów w danym Sklepie. Użytkownika obowiązuje cena Towaru podana w Serwisie.
 3. Przystąpienie do realizacji Zamówienia wymaga jego opłacenia przez Użytkownika w całości.
 4. Użytkownik może wybrać udostępnione przez Administratora Serwisu formy płatności za realizację Zamówienia. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien kierować się informacjami dostarczonymi przez Administratora lub operatora danej płatności. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem operatorów płatności, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów świadczenia usług przez takiego operatora.
 5. Użytkownik może dokonać zapisu danych swojej karty płatniczej lub kredytowej dla ułatwienia kolejnych płatności.
 6. Administrator odbiera ze Sklepu dowód zakupu Towarów (DZT).  DZT dostępny jest na żądanie Użytkownika w formie elektronicznej (skan lub fotografia) przez okres 3 lat od dnia zrealizowania Zamówienia. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie dowodów sprzedaży oraz faktur VAT wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w Serwisie lub przy dokonaniu Zamówienia.
 7. Kwota, która podana została jako całkowita opłata za Zamówienie może być wyższa niż ostateczna opłata za Zamówienie. Jeżeli ostateczna opłata za Zamówienie okaże się niższa niż kwota pobrana od Użytkownika lub zabezpieczona na rachunku / karcie Użytkownika, Użytkownikowi zostanie zwrócona różnica. Zwrot powinien nastąpić w terminie nie przekraczającym:
 • 10 dni roboczych w przypadku płatności kartą
 • 5 dni roboczych w przypadku płatności BLIK
 1. Operatorem płatności w postaci:
 1. Blik jest TPay.
 2. Płatności kartą jest Stripe.

D. Usługa Everli Plus

 1. Usługa Everli Plus jest usługą abonamentową oferowaną przez Administratora Serwisu, która umożliwia Użytkownikowi dostawę wszystkich Towarów zamówionych z wykorzystaniem Serwisu, o jednorazowej wartości Zamówienia powyżej 100 złotych, za jedną opłatą roczną w wysokości 250,00 zł lub miesięczną opłatą w wysokości 25,00 złotych (dalej jako „Opłata Stała”). Opłata stała nie pokrywa kosztów dostawy przy Zamówieniach o jednorazowej wartości poniżej minimalnej wartości wskazanej w zdaniu poprzednim. W takim przypadku Użytkownik zostanie obciążony kosztami dostawy zgodnie z ogólnymi zasadami wskazanymi w Regulaminie.
 2. Po rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną na swój adres e-mail z informacją o możliwości uzyskania bezpłatnej subskrypcji Usługi Everli Plus na okres 12 (dwunastu) miesięcy. W przypadku złożenia przez Użytkownika pierwszego zamówienia opłaconego kartą płatniczą, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od otrzymania wiadomości powitalnej, Użytkownik otrzyma bezpłatną subskrypcje Usługi Everli Plus przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty pierwszego zamówienia. Subskrypcja zostanie włączona w ciągu 7 dni od zrealizowania pierwszego zamówienia. O aktywacji Usługi Everli Plus Użytkownik zostanie poinformowany kolejną wiadomością wysłaną na jego adres e-mail i od tego momentu będzie liczony okres 12 miesięcy. Po zakończeniu okresu 12 (dwunastu) miesięcy bezpłatna subskrypcja Usługi Everli Plus zostanie automatycznie anulowana. Użytkownik będzie mógł ponownie aktywować Usługę Everli Plus w dowolnym momencie, wybierając jedną z subskrypcji oferowanych w określonych sekcjach Strony.
 3. Użytkownik może aktywować Usługę Everli Plus w odpowiednich sekcjach Serwisu, za pośrednictwem których może wybrać subskrypcję na Opłatę Stałą miesięczną lub roczną.
 4. Użytkownik będzie mógł bezpłatnie przetestować Usługę Everli Plus przez 14 kolejnych dni („Okres próbny Everli Plus”) bez żadnych opłat, pod warunkiem, że Zamówienia zostaną dokonane w Okresie próbnym Everli Plus oraz że każde Zamówienie spełnia warunki opisane w pkt 1 powyżej.
 5. Opłata Stała w odpowiedniej wysokości zostanie pobrana po wygaśnięciu Okresu próbnego, chyba że przed zakończeniem Okresu próbnego Użytkownik zrezygnuje za pośrednictwem Serwisu z subskrypcji Usługi Everli Plus.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
 • miesięczna subskrypcja Usługi Everli Plus będzie odnawiana co 30 dni, począwszy od następnego dnia po wygaśnięciu aktualnej miesięcznej subskrypcji Usługi Everli Plus,
 • roczna subskrypcja Usługi Everli Plus będzie automatycznie odnawiana z roku na rok, począwszy od dnia następującego po wygaśnięciu bieżącej rocznej subskrypcji Usługi Everli Plus.
 1. Aby zatrzymać automatyczne odnawianie subskrypcji Usługi Everli Plus, Użytkownik może zgłosić chęć zaprzestania korzystania z usługi za pośrednictwem odpowiedniej sekcji w Serwisie.
 2. Użytkownik może przerwać korzystanie z Usługi Everli Plus w dowolnym momencie, z zachowaniem dostępu do wszystkich korzyści Usługi Everli Plus do terminu przewidzianej następnej płatności.
 3. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na subskrypcję Usługi Everli Plus w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy na korzystanie z Usługi Everli Plus. W przypadku, gdy Użytkownik odstąpił od Usługi Everli Plus po tym, kiedy skorzystał z Usługi Everli Plus zobowiązany będzie zapłacić wynagrodzenie za dostawy wykonane w ramach Usługi Everli Plus zgodnie z ogólnymi zasadami wskazanymi w Regulaminie, z wyłączeniem jednak tych dostaw, które miały miejsce w Okresie próbnym Everli Plus. W pozostałym zakresie do prawa do odstąpienia od Umowy stosuje się art. V ust. 3,4 i 5 Regulaminu.
 4. Użytkownik może w każdej chwili ponownie aktywować Usługę Everli Plus za pośrednictwem Serwisu.
 5. W przypadku subskrypcji rocznej Usługi Everli Plus, całość Opłatę Stałą należy uiścić w momencie aktywacji subskrypcji usługi.
 6. Usługa Everli Plus i prawa wynikające z tej usługi (w tym kody promocyjne, które można wykorzystać do zarejestrowania się w Everli Plus lub skorzystania z powiązanych korzyści), nie mogą być przenoszone ani przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie.
 7. Firma może rozwiązać umowę na Usługę Everli Plus bez zachowania okresu wypowiedzenia powiadamiając o tym Użytkownika w następujących przypadkach:
 1. korzystanie z Usługi Everli Plus przez Użytkownika, z jego winy, stanowi istotne naruszenie Regulaminu lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub
 2. Użytkownik, z własnej winy, nadużywa lub nieuczciwie korzysta z subskrypcji Usługi Everli Plus.

W takim przypadku zwrot Opłaty Stałej nie będzie należny. Użytkownik zostanie poinformowany, że jego subskrypcja Everli Plus została anulowana.

 1. Użytkownicy, którzy zawarli umowę na Usługę Everli Plus nie mogą kupować Towarów w celu ich odsprzedaży lub wynajmu ani wysyłać Towarów swoim klientom lub potencjalnym klientom Usługi Everli Plus.
 2. Każdy Użytkownik będzie uprawniony do jednorazowego bezpłatnego Okresu próbnego Everli Plus. Z chwilą anulowania lub wyczerpania okresu próbnego Usługi Everli Plus, Użytkownik traci prawo do skorzystania z kolejnego Okresu próbnego Everli Plus. Inne osoby korzystające z tego samego konta, numeru telefonu, adresu rozliczeniowego lub karty kredytowej powiązanej z Użytkownikiem, który korzystał już z bezpłatnego Okresu próbnego Everli Plus, nie będą uprawnione do otrzymania dodatkowego bezpłatnego Okresu próbnego Everli Plus. Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu prawa do zawieszenia subskrypcji w przypadku naruszenia tego warunku.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Administrator Serwisu może zmieniać koszt Opłaty Stałej subskrypcji Everli Plus i / lub zakończyć lub zmieniać czas trwania Okresu próbnego Everli Plus.

E. Realizacja Zamówienia

 1. Towar dostarczany jest przez Szopera zgodnie z terminem podanym przez Administratora Serwisu w potwierdzeniu Zamówienia. Jest to orientacyjny czas wybrania Towarów przez Szopera w danym Sklepie, ich zakupu i dostarczenia pod wskazany adres. Rzeczywisty czas dostawy Towarów może być dłuższy od podanego w potwierdzeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Administratora Serwisu lub Szopera, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co się godzi składając Zamówienie.
 2. Działający w imieniu Administratora Serwisu Szoper dokłada wszelkich starań, aby zakupić w imieniu Użytkownika wszystkie Towary wskazane w Zamówieniu. Jednakże w Sklepach tych mogą zdarzyć się braki produktów lub cena podana w Serwisie może różnić się od ceny w Sklepie.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej – jeżeli Użytkownik zaznaczył odpowiedni sposób postępowania przy składaniu Zamówienia – Szoper postępować będzie zgodnie z tymi sposobem postępowania.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej – jeżeli Użytkownik udzielił zgody na kontakt – Szoper podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem, aby ustalić możliwe zamienniki, wykorzystując dane kontaktowe Użytkownika podane podczas rejestracji w Serwisie lub składaniu Zamówienia.
 5. Jeśli Użytkownik nie wybrał przy składaniu Zamówienia sposobu postępowania w przypadku konieczności zakupu zamienników lub kontakt z Użytkownikiem nie jest możliwy albo Użytkownik nie dokona wyboru zamienników Towarów niedostępnych, Zamówienie w zakresie danego Towaru jest anulowane i zwracane są Użytkownikowi środki, które wpłacił z tego tytułu. Zamówienie danego Towaru jest anulowane i środki z tego tytułu są zwracane także w przypadku, gdy cena danego Towaru w Sklepie jest wyższa niż wskazana w Serwisie, a Użytkownik nie zaakceptuje zamiennika, albo żaden zamiennik nie będzie w Sklepie dostępny. Pozostała część Zamówienia pozostaje w mocy.
 6. Towar zostanie dostarczony przez Szopera do miejsca dostawy wskazanego w Zamówieniu. W przypadku nieobecności Użytkownika Towar może zostać wydany innej osobie obecnej pod adresem dostawy, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. W przypadku, jeżeli dostawa Towaru okaże się niemożliwa z uwagi na brak osoby, która mogłaby odebrać Towar, Administrator Serwisu może anulować zamówienie. 
 7. Alkohol może być wydany wyłącznie osobie, która ukończyła 18 lat i nie znajduje się pod wpływem alkoholu. Szoper jest zobowiązany i uprawniony dokonać weryfikacji wieku Użytkownika lub osoby, która odbiera Towar w imieniu Użytkownika przed wydaniem Towaru, w szczególności poprzez okazanie ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierającego datę urodzenia i zdjęcie. W przypadku, gdy Towary odbiera osoba, która nie ukończyła 18 lat, osoba, która odmawia okazania dowodu tożsamości, osoba, która okazuje dowód tożsamości budzący uzasadnione wątpliwości lub osoba nietrzeźwa, Szoper odmówi wydania alkoholu. W takim przypadku alkohol ulega przepadkowi, a Administrator Serwisu zwraca Użytkownikowi pełną cenę alkoholu zapłaconą w imieniu Użytkownika.
 8. Po realizacji Zamówienia Administrator Serwisu może skontaktować się z Użytkownikiem celem weryfikacji satysfakcji Użytkownika z Usługi Serwisu.

F. Odpowiedzialność za wady Towaru

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator Serwisu nie odpowiada za wady Towaru z wyłączeniem wad powstałych na skutek nieprawidłowej realizacji przez Administratora Serwisu lub Szopera Umowy na Usługi Serwisu. Realizacja uprawnień z tytułu wad, za które Administrator Serwisu odpowiada odbywa się na zasadach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, względem właściciela Sklepu.
 2. W przypadku jeżeli Towar zawiera wady, za które Administrator Serwisu nie odpowiada zgodnie z ust. 1 powyżej, Administrator Serwisu może jednak, na wniosek Użytkownika:
 • zwrócić Użytkownik całość lub część ceny, jaką zapłacił na rachunek Administratora Serwisu.
 1. Postanowienie ust. 2 powyżej nie ograniczają roszczeń Użytkownika w stosunku do Sklepu z tytułu Umowy Sprzedaży.
 2. Wszelkie wnioski związane z rozpatrzeniem roszczenia z tytułu wad zakupionego Towaru w kontekście ust.2 powyżej należy składać na e-mail: kontakt@everli.com, załączając opis lub zdjęcie wadliwego Towaru. Administrator Serwisu rozpatruje reklamacje w ciągu 5 dni od ich otrzymania.

G. Kody Zniżkowe

 1. Użytkownicy otrzymują informację o przyznaniu kody zniżkowego w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji. Kod zniżkowy uprawnia do uzyskania rabatu w wysokości 20 zł. Minimalna kwota zamówienia od którego przysługuje zniżka to 120 zł.
 2. Po zrealizowaniu drugiego, trzeciego i czwartego Zamówienia przez tego samego Użytkownika, Administrator przyznaje kod zniżkowy, który uprawnia do uzyskania rabatu na kolejne Zamówienia w wysokości 20zł. Minimalna kwota zamówienia od którego przysługuje zniżka to 120 zł. Kod zniżkowy pozostaje ważny przez okres 14 dni od dnia zrealizowania drugiego, trzeciego i czwartego Zamówienia. Kody zniżkowe zostaną przesłane do Użytkownika w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym po potwierdzeniu realizacji odpowiednio drugiego, trzeciego i czwartego Zamówienia.

V. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierający Umowę sprzedaży na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy na Usługę Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Składając Zamówienie Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania i wykonanie Umowy na Usługę Serwisu przed upływem okresu do odstąpienia wskazanego w ust. 1 powyżej. W związku z powyższym:
 1. po spełnieniu świadczenia przez Administratora Serwisu Użytkownik będący Konsumentem traci prawo odstąpienia od umowy od momentu wykonania w pełni Usługi Serwisu; oraz
 2. Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, w szczególności za wykonane do momentu odstąpienia zakupy w Sklepie zgodnie z Zamówieniem.
 1. Administrator Serwisu zachęca do korzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsumentowi przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zachowanie formy formularza jest jednak wskazane i ułatwi proces odstąpienia od Umowy.
 2. Należna płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy na konto bankowe podane w formularzu zwrotu. W przypadku braku podania rachunku bankowego, płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Konsumenta, z którego nastąpiła płatność ceny, a w przypadku braku takiego rachunku – Administrator Serwisu podejmie starania celem skontaktowania się z Konsumentem cele ustalenia sposób zwrotu.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora Serwisu, Administrator Serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

VI. Reklamacje dotyczące działania Serwisu i wykonania Umowy na Usługę Serwisu

 1. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać na adres: kontakt@everli.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 2. Administrator Serwisu rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 5 dni kalendarzowych.

VII. Dane osobowe

Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawiera Polityka Prywatności dostępna pod tym linkiem https://pl.everli.com/polityka-prywatnosci. Akceptując Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności.

VIII. Postanowienie końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.10.2021.
 3. Administrator Serwisu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Administratora Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Administratora Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach,  poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
 4. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają dwa tygodnie od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
 5. Użytkownicy, którzy zawarli umowę na newsletter powiadamiani są o zmianie Regulaminu w zakresie usługi newsletter również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy o newsletter przez wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
 6. Zmiana Regulaminu i rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu nie ma wpływu na zasady wykonania Umów na Usługę Serwisu zawartych przed wejściem w życie danej zmiany.

 

Załącznik nr 1

TREŚĆ OŚWIADCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

________________________________________________________________________________________________

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

_________________________________________________________________________________________________

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

_________________________________________________________________________________________________

- Adres konsumenta(-ów)

_________________________________________________________________________________________________

- Dane do przelewu, nr konta bankowego

_________________________________________________________________________________________________

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania ewentualnej korekty faktury i odesłania jej na adres Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

- Data i podpis

_________________________________________________________________________________________________

* - niepotrzebne skreślić

Informacja Konsumencka dla Użytkowników Serwisu Internetowego pl.everli.com

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., dalej jako „Ustawa”, udziela się konsumentowi, który ma zamiar skorzystać z oferty ON DEMAND sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na usługę świadczoną za pośrednictwem serwisu internetowego pl.everli.com (dalej jako „Serwis”), następujących informacji:

 1. Przedmiotem świadczenia jest usługa świadczona przez Dostawcę za pośrednictwem Serwisu polegająca na zawarciu w imieniu i na rzecz Użytkownika Umowy Sprzedaży we wskazanym Sklepie i dostarczeniu Użytkownikowi Towaru pod wskazany przez Użytkownika adres realizowana przez podwykonawców Administratora Serwisu (tzw. „Szoperów”) (dalej jako „Usługa”).
 2. Dostawcą usługi jest ON DEMAND sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla –m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627577, NIP 1132913755, REGON 364942148, kapitał zakładowy 143 500,00 zł ( „Dostawca”).
 3. Dostawca przewiduje możliwość porozumiewania się z Konsumentem wyłącznie w przypadku konieczności wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z świadczoną usługą poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również pisemnie. Konsument może porozumiewać się z Dostawcą w miarę swoich potrzeb z użyciem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@everli.com lub na podany wyżej adres korespondencyjny. Dostawca nie przewiduje konieczności ponoszenia żadnych wyższych niż stosowane zwykle kosztów korzystania ze środków porozumiewania się na odległość.
 4. Usługa ma charakter odpłatny. Łączne wynagrodzenie Dostawcy za świadczenie Usługi składa się ze składnika stałego w kwocie 9,90, 11,99, 13,80 lub 15,90 PLN oraz składnika zmiennego zależnego od wartości zrobionych na zlecenie Konsumenta zakupów, którego wartość jest składową ceny za każdy z produktów wyświetlanych na stronie sklepu w Serwisie, w dniu złożenia zlecenia, a zostaje ostatecznie ustalona w momencie dokonania zakupów w fizycznym sklepie (przy czym Konsumenta obowiązuje zawsze cena towaru wskazana w Serwisie, nawet jeżeli różni się ona od ceny w Sklepie). Łączne wynagrodzenie Dostawcy stanowi sumę wskazanych w poprzednim zdaniu składników wynagrodzenia. Dostawca nie przewiduje pobierania od Konsumenta żadnych dodatkowych opłat, oprócz opłat wymienionych w zdaniu poprzednim. Dostawca nie zobowiązuje Konsumenta do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 5. Dostawca przewiduje następujące formy płatności: płatność kartą płatniczą oraz płatność typu BLIK 
 6. Dostawca dokłada starań w celu spełnia świadczenia poprzez dostawę zamówionych produktów, nie później niż w terminie, który zostanie podany w potwierdzeniu zamówienia. Rzeczywisty czas dostawy produktów może być dłuższy od podanego w potwierdzeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Dostawcy lub Szopera.
 7. Reklamacje należy zgłaszać na jeden z adresów wskazanych w pkt 2 lub 3 powyżej. Dostawca rozpatruje wszystkie reklamacje w terminie 5 dni od daty ich otrzymania.
 8. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z tym jednak zastrzeżeniem, że składając Zamówienie Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania i wykonanie Usługi przed upływem tego okresu do odstąpienia. W związku z powyższymi:
 1. po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę Konsument traci prawo odstąpienia od umowy od momentu wykonania w pełni Usługi; oraz
 2. Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, w szczególności za wykonane do momentu odstąpienia zakupy w sklepie zgodnie z zamówieniem.

W innym przypadku skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a Konsumentowi zwracana jest cena zakupu. Odstąpienia można dokonać składając oświadczenie woli o odstąpieniu przedsiębiorcy, w tym przez wysłanie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, a który stanowi również załącznik do Regulaminu (jako osobny załącznik lub w końcowej jego części) posiadającego opcję wydruku lub pobrania w pliku, znajdującego się tutaj: https://pl.everli.com/regulamin. W związku z odstąpieniem od umowy klient nie ponosi kosztów zwrotu świadczenia.

 1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia świadczenia wolnego od wad. W związku z charakterem świadczenia, nie przewiduje się udzielenia na nie gwarancji ani usług posprzedażnych.
 2. W związku ze świadczeniem Dostawca nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 3. Umowa dotycząca świadczenia Usług zawierana jest na czas wykonania danej Usługi. Strony mają prawo do rozwiązania umowy w przypadkach przewidzianych prawem. Umowa nie przewiduje minimalnego trwania obowiązków Konsumenta.
 4. Dostawca informuje o możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta przez skorzystanie z Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady skorzystania z tych sądów znaleźć można m.in. na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.